Drie belangrijke stappen bij spreken in tongen

door: Wilkin van de Kamp

Op het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest stond Jezus op het tempelplein tussen de feestvierende mensen en riep met luide stem: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Johannes 7:37-38, HSV). Volgens Johannes sprak Jezus over de Heilige Geest die wij mogen ontvangen. Jezus leert mij dat het belangrijker is dat we ons richten op de Persoon van de Heilige Geest dan op de gaven van de Heilige Geest. Wie de Heilige Geest ontvangt en zich meer en meer bewust wordt van zijn aanwezigheid, zal merken dat de gaven van de Heilige Geest als een stroom van levend water uit zijn binnenste zullen stromen. Daarom nodigt Jezus ons uit om drie belangrijke stappen te zetten:

Volgens Johannes sprak Jezus over de Heilige Geest die wij mogen ontvangen. Jezus leert mij dat het belangrijker is dat we ons richten op de Persoon van de Heilige Geest dan op de gaven van de Heilige Geest. Wie de Heilige Geest ontvangt en zich meer en meer bewust wordt van zijn aanwezigheid, zal merken dat de gaven van de Heilige Geest als een stroom van levend water uit zijn binnenste zullen stromen. Daarom nodigt Jezus ons uit om drie belangrijke stappen te zetten:

Stap één: Dorst hebben

Jezus maakt duidelijk dat alleen degene die dorst heeft mag komen: “Indien iemand dorst heeft.” De Bijbel gebruikt hier het krachtige Griekse woord dipsao, wat ‘dorst lijden en je pijnlijk bewust zijn van je gebrek aan en hevig verlangen naar datgene waardoor je ziel verfrist, onderhouden en versterkt wordt’ betekent. Alleen als wij ons pijnlijk bewust zijn dat wij zonder de Heilige Geest gebrek lijden, mogen we komen om te drinken. Alleen als wij hevig verlangen naar de Heilige Geest mogen we komen drinken! Dorst hebben is voor Jezus een voorwaarde om te komen drinken. Sommige christenen ontvangen nooit de volheid van de Heilige Geest omdat ze er jammer genoeg geen verlangen naar hebben. Jezus leert ons om dorst te hebben naar de Heilige Geest en hevig te verlangen naar de gaven van de Geest (1 Korintiërs 14:1).

Stap twee: Komen (je bekend maken)

In de tweede plaats maakt Jezus duidelijk dat we tot Hem moeten komen: “Indien iemand dorst heeft hij kome tot Mij!” Het Griekse woord voor ‘komen’ is ergomai, wat ‘tevoorschijn komen’ of ‘je bekend maken’ betekent. Jezus wil dat we tevoorschijn komen en Hem vertellen dat we dorst hebben. Hij wil dat we ons verlangen naar de Heilige Geest zichtbaar en hoorbaar maken. Soms hoor ik christenen zeggen: “Als God wil dat ik de Heilige Geest ontvang, dan zal Hij mij die geven. Ik hoef Hem daar niet om te vragen.” Jezus leert ons echter dat Gods kinderen hun hemelse Vader om de gave van de Heilige Geest zullen vragen: “Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?” (Lucas 11:13, HSV). Bidden betekent letterlijk ‘herhaaldelijk vragen’ (totdat je het ontvangen hebt). 

Stap drie: Drinken (ontvangen)

In de derde plaats nodigt Jezus ons uit om te drinken: “Indien iemand dorst heeft hij kome tot Mij en drinke!” Drinken is een actief proces van ontvangen. De vervulling met de Heilige Geest kan niet vanuit een passieve houding worden ontvangen. Niemand kan drinken zonder zijn eigen actieve medewerking. Niemand kan drinken met gesloten mond. Zoals het in het natuurlijke is, zo is het ook in het geestelijke. In Psalm 81:10 zegt God: “Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.” In de praktijk heb ik gezien hoe moeilijk oprechte christenen het soms vinden om te ontvangen. Ze weten niet hoe ze moeten ‘drinken’. Toch is het eenvoudig: wij kunnen pas drinken (ontvangen) als wij ons leven geheel aan Jezus hebben toevertrouwd. Hoe meer we ons aan Hem geven, hoe meer we van Hem zullen ontvangen. Wie zijn leven en leden ter beschikking stelt aan de Heilige Geest om een instrument te zijn in Gods hand zal elke dag opnieuw gevuld worden met de Heilige Geest om tot zegen te zijn voor anderen.

Want Jezus gaat verder dan dorstige mensen aan te raden om te drinken. Hij belooft dat wie in Hem gelooft zelf een bron zal worden: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Jezus belooft dat de gaven van de Geest als een stroom van levend water uit ons zullen vloeien om anderen tot zegen te zijn. Het is een groot voorrecht om zo’n bron te mogen zijn. En hoe meer we drinken, hoe meer we een zegen zullen zijn voor anderen!

 

 

 

Deel dit artikel: