search clock volume-down volume-up tag play pause comment twitter facebook navicon youtube

Liedteksten en uitvoerenden 4 januari 2014

Lied 01
Titel: Bron van liefde, licht en leven
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Zundel
Tweede componist: André F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
 
Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.
 
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij, Gij laat ons niet alleen.
 
Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.
 
Lied 02
Titel: Tel uw zegeningen
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Christelijk Mannenkoor Lelystad
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
 
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
 
Als op ’s levenszee,
de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs,
uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen,
tel ze een voor een
en ge zegt verwonderd,
Hij liet nooit alleen.
 
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
 
Zo in alle moeiten,
zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd,
God is overal.
Tel uw zegeningen,
eng’len luist’ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u,
volg dan blij te moe.
 
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
 
Lied 03
Titel: Komt kinderen niet dralen (LvK Gez. 441)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J.G. Bastiaans
Tweede componist: Muus Jacobse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
 
Komt, kinderen, niet dralen,
want de avond is nabij.
Wij zouden licht verdwalen,
in deze woestenij.
Komt, vatten wij dan moed,
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In 't eind is alles goed.
 
Wij moesten het maar wagen,
't is wel het wagen waard,
om niets meer mee te dragen,
dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein!
Komt, gaat met Jezus mede,
in alle eeuwigheden!
Het moet toch Jezus zijn!
 
Lied 04
Titel: O Heer die onze Vader zijt (LvK Gez. 836:1,2 & 5)
Eerste componist: C. Hubert
Tweede componist: H. Parry
Uitvoerende: Ichthus Cantorij & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
 
O Heer die onze Vader zijt,          
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.
 
Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij Uw nodend woord,
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.
 
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in 't hart.
 
Lied 05
Titel: Er komen stromen van zegen
Arrangement: Bert Moll
Eerste componist: James McGranaham
Tweede componist: Johannes de Heer
Uitvoerende: Willemijn de Munnik, Christelijk Mannenkoor Lelystad & samenzang
Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
 
Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
 
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
 
Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.
 
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
 
Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
 
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
                                                    
Lied 06
Titel: Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd
Eerste componist: John Wainwright
Uitvoerende: Ichthus Cantorij
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
 
Ik heb verstaan, Heer,
wat Gij hebt gezegd.
Gij hebt mij vrees voor U,
in ’t hart gelegd.
Uw werk vervult,
mijn wezen met ontzag.
Breng nu, o God,
Uw werken aan de dag.
Toon deze tijd,
Uw trouw, Uw goedheid weer.
Uw volk zal juichen,
om zijn God en Heer.
 
En als het licht,
eenmaal verduisterd wordt.
Geen oogst op ’t land,
de vijgenboom verdord.
Geen levend water meer,
geen brood, geen wijn,
wanneer de schapen Gods,
verdreven zijn.
Is er bij de mensen,
geen verwachting meer,
nog zal ik juichen,
om mijn God en Heer.
 
Lied 07
Titel: Trouwe Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Willemijn de Munnik & samenzang
Uitvoering: Solo- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
 
Trouwe Vader, hoor ons bidden,
dank U wel voor deze dag,
voor Uw trouw en voor Uw liefde,
voor Uw Zoon, die 't leven gaf.
Maar ik ben voor U een zondaar,
in mijn mond en in mijn hart.
Trouwe Vader schenk vergeving,
voor de zonden deze dag.
 
Here Jezus wees mijn Heiland,
leid mijn leven elke dag.
Geef mij moed en ook vertrouwen,
dat ik tot U komen mag.
'k Bid om vrede in de wereld,
voor de honger in een land.
Leer ons naar Uw wil te leven,
aan Uw trouwe Vaderhand.
 
Lied 08
Titel: De dag door Uwe gunst ontvangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C.C. Scholefield
Tweede componist: Jacqueline E. van der Waals
Uitvoerende: Ichthus Cantorij, Christelijk Mannenkoor Lelystad & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
 
De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt
en dankbaar klinken onze zangen,
tot U, die 't licht en 't duister maakt.
 
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
 
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden,
gezongen en gesproken wordt.
 
Voorwaar, de aarde zal getuigen,
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al Uw schepselen zich buigen,
voor Uwe liefd' en majesteit.

Deel dit artikel:

Deel hieronder uw reactie

Om reacties te kunnen lezen en/of schrijven moet je toestemming geven voor het plaatsen van cookies.
Klik hier als je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Of pas hier je cookie-instellingen aan.