Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Andere voorwaarden
 3. Definities
 4. Disclaimer
 5. Gebruiksvoorwaarden
 6. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom
 7. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties.
 8. Spelvoorwaarden
 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Voor ons privacy statement verwijzen we u graag naar de Privacyverklaring Evangelische Omroep

1. Algemeen

Door deze internetsite, hierna te noemen 'website' te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.
De Vereniging De Evangelische Omroep (EO) kan de voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.

2. Andere voorwaarden

De abonnementsvoorwaarden voor onze bladen en de algemene voorwaarden voor Filternet treft u op de betreffende pagina's bij het bestellen.
Bij het inkopen van producten en diensten hanteert de EO inkoopvoorwaarden.
Voor de pers is een aparte site gemaakt met de daarbij behorende voorwaarden.

3. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. EO: Evangelische Omroep, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Hilversum en kantoor houdende aan de Oude Amersfoortseweg 79 te Hilversum.
 2. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 3. Website: alle door c.q. namens EO op internet aangeboden informatie en/of technische infrastructuur en/of communicatiemogelijkheden, zoals onder andere de internetpagina's onder de domeinen 'eo.nl'.
 4. Content: al het, al dan niet via de omroepplayer, door de EO gepubliceerde materiaal (waaronder - maar niet beperkt tot - websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software).
 5. Gebruiker: ieder die de Content raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een (hyper)link naar de website of het plaatsen (embedden) van de omroepplayer, widgets, gadgets en apps, inclusief de aanbieder van eindapparatuur met toegang tot internet, zoals televisies of settopboxen, die verwijst naar (de HbbTV-versie van) Content. Voorts ieder die Content plaatst, al dan niet door posten of meedoen aan enige activiteit of het bestellen van een product of dienst.
  Indien de gebruiker minderjarig is en gebruik maakt van de Website op een manier die niet gebruikelijk is voor de leeftijd van de gebruiker, is er toestemming van de ouder(s) en/of voogd nodig. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de minderjarige gebruiker dat hij of zij toestemming heeft van de ouder(s) en/of voogd daar waar nodig is.
 6. Contentplaatser: degene die Content plaatst op de Website.
 7. Melder: degene die melding maakt van ongewenste Content die door een ander op de Website is geplaatst.
 8. Omroepplayer: dat deel van de website(pagina) waarbinnen beeld- en geluidsmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele reclame.
 9. Widgets, Gadgets: interactieve website-onderdelen die door de EO beschikbaar worden gesteld om opgenomen te worden in de website van Gebruiker.
 10. Apps: interactieve programma's die door de EO beschikbaar worden gesteld om te worden geinstalleerd op apparatuur van de Gebruiker.
 11. Pers: journalisten en andere publieksvoorlichters.
 12. Journalist: degene die, hetzij in dienstverband, hetzij als zelfstandige, er zijn/haar beroep van maakt mede te werken aan de redactionele leiding of redactionele samenstelling van publiciteitsmedia. De Journalist publiceert onder eigen naam en/of naam van zijn/haar organisatie en kan op zijn/haar publicaties worden aangesproken.
 13. Publieksvoorlichter: degene die voorlichting geeft op een bepaald gebied voor het grote publiek. De Publieksvoorlichter geeft voorlichting onder eigen naam en/of naam van zijn/haar organisatie en kan op zijn/haar voorlichting worden aangesproken.

4. Disclaimer

De informatie en Content op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De EO sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.
De EO is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de EO weer. De EO is te allen tijde gerechtigd zonder opgave van redenen deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.
Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat de EO de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.
De EO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

5. Gebruiksvoorwaarden

Raadpleging van de Content en gebruik van de Omroepplayer, Widgets, Gadgets en Apps dienen plaats te vinden overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden:

Uitsluitend persoonlijk en niet commercieel gebruik.

De Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent onder andere dat het volgende niet is toegestaan met betrekking tot de Content, Omroepplayer, Widgets, Gadgets en Apps: het vragen van betaling en/of registratie voor toegang, het toe- of invoegen van reclame-uitingen, logo's of andere content (al dan niet via layers, pop-ups en dergelijke) of het creëren van additionele functionaliteiten en afgeleide diensten, waaronder (maar niet beperkt tot) voting, automatische kijktips op basis van kijkgedrag of metadata-analyse en content aggregation door systematische verwijzing naar de Content of plaatsen van de Omroepplayer, Widgets en Gadgets. Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de EO is verkregen.

Browsers, robots.

De Content mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd via de pagina's van de publieke omroepwebsites, de Omroepplayers of andere door de publieke omroep aangeboden diensten. Het is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de EO niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.

Linken.

Linken en verwijzen naar pagina's van deze website is in beginsel in beperkte mate toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep Content aanbiedt, zoals de Omroepplayer of de websitepagina's. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of via de Omroepplayer waarbinnen de omroep Content aanbiedt. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

Embedden.

Het embedden van de Omroepplayers, Widgets en Gadgets is alleen toegestaan voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere eindgebruikers. De overige in dit document genoemde gebruiksvoorwaarden dienen onverminderd in acht te worden genomen.

HbbTV / Connected TV.

Met inachtneming van alle overige gebruiksvoorwaarden, is het toegestaan voor professionele aanbieders van eindapparatuur met toegang tot internet, zoals televisies of settopboxen, te linken naar de HbbTV-versie van deze website (indien beschikbaar), onder de voorwaarde dat:

 1. deze website (inclusief gebruikte Omroepplayers) na het activeren van de link door de eindgebruiker schermvullend in beeld komt;
 2. de betreffende eindapparatuur geen walled garden (gesloten) omgeving is waarin uitsluitend de door de fabrikant of diens leverancier geselecteerde 'app' worden aangeboden. De eindapparatuur dient (naast de eventuele door de fabrikant aangeboden startpagina) te beschikken over een normale browser functionaliteit (CE-HTML of beter) met bewaarfunctie van de door de eindgebruiker bezochte websites;
 3. de betreffende eindapparatuur de eindgebruiker in staat stelt om de onderdelen van de eventuele startpagina zelf te beheren (uitgezonderd enkele door de fabrikant aangewezen vaste onderdelen en al dan niet op basis van een keuze uit een 'app gallery'). Onder beheren wordt verstaan: het toevoegen en verwijderen van onderdelen, alsmede het bepalen van de volgorde van de onderdelen. De aanbieder van de 'app gallery' dient zich bij een eventuele voorafgaande toetsing van de aangeboden apps te onthouden van iedere vorm van inhoudelijke beoordeling en zich te beperken tot een technische check. De resultaten van de technische check moeten openstaan voor controle door een onafhankelijke derde.

Alle overige gebruiksvoorwaarden blijven zowel voor de aanbieder van bovengenoemde eindapparatuur als voor de eindgebruiker onverkort gelden. Het is dus uitdrukkelijk niet toegestaan (financiële, administratieve of andere) voorwaarden zoals verplichte betaling of een verplichte registratie te verbinden aan toegang tot de 'app gallery' en de Content, al dan niet commerciele uitingen toe of in te voegen of de Omroepplayers of Content te wijzigen.
Professionele aanbieders van eindapparatuur met toegang tot internet dienen het opnemen van links naar de HbbTV-versie van de website vooraf te melden bij de NPO.

Overige bepalingen.

Het is niet toegestaan enig gedeelte van de Content, de Omroepplayer en/of diensten van de EO (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker.
Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.
De Gebruiker zal geen schade berokkenen aan de reputatie van de EO. Dit betekent in ieder geval dat de EO niet wordt geassocieerd met geweld, sex, alcohol, sigaretten, drugs en extreme politieke standpunten dan wel dat de Content of diensten van de EO tot onderwerp worden gemaakt van (gods)lasterlijke of discriminerende uitingen. Het is aan de EO om dit te bepalen.
De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwijzing naar de Content, de context waarbinnen deze verwijzing plaatsvindt en/of daaraan toegevoegde uitingen van derden inclusief die van de Gebruiker zelf. De Gebruiker vrijwaart de EO tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op auteursrechten, privacy schendingen, morele rechten, portretrechten etc.).
De EO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Omroepplayer, de Content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

6. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content en de Omroepplayer berusten bij de EO of haar licentiegevers.
Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder van de Content en/of de Omroepplayer niet toegestaan. De perssite bevat uitzonderingen op deze regel voor de Pers voor de op die site aanwezige Content.

(Beeld- en geluids)materiaal.

Het (beeld- en geluid)materiaal op de website is veelal eigen materiaal. De EO heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de EO wenden via: eo@eo.nl. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

Verantwoordelijkheid voor rechten bij verwijzen.

Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derden-rechthebbenden kunnen opleggen voor het verwijzen naar de Content (waaronder linken en embedden mede is begrepen) en vrijwaart de EO voor claims.

Bijdragen Gebruikers.

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door Gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De Gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen portretrechten en auteursrechten, op de bijdrage te beschikken (danwel de toestemming van de rechthebbende hiervoor te hebben) en vrijwaart de EO voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De Gebruiker verleent de EO door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van uitzending, daaronder begrepen satellietzenders, en/of omroepnetwerken, en/of telecommunicatienetwerken en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden. Voor zover rechtens mogelijk doet Gebruiker uitdrukkelijk afstand van morele en soortgelijke rechten op de betreffende Content.

7. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties

Onderstaande voorwaarden gelden voor reacties op (help)fora, de website(s), in e-mails en op sociale netwerken die gelinkt zijn aan de EO.
De basisregel is: ga met respect om met andere Gebruikers en de EO.
Het is niet toegestaan reacties te plaatsen die beledigend of discriminerend zijn voor wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kunnen worden.
Het is niet toegestaan reacties te plaatsen die godslasterlijk van aard zijn.
Het is niet toegestaan reacties te plaatsen die oproepen tot geweld tegen, uitbuiting van en/of het lastigvallen van een ander of anderen.
Het is niet toegestaan reacties te plaatsen die in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of een link bevatten naar pornografisch of erotisch materiaal.
Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele reacties te plaatsen.
Het is niet toegestaan om in reacties persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privé-adressen en/of telefoonnummers) te plaatsen of op een andere manier inbreuk te maken op de privacy van personen.
Het is niet toegestaan reacties te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor geen toestemming is gegeven om ze openbaar te maken. De gebruiker garandeert in eigen reacties over alle (intellectuele eigendoms-) rechten te beschikken, waaronder auteurs- en merkenrechten, en vrijwaart de EO voor mogelijke aanspraken van derden.
Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan de redactie op persoonlijke titel aan te vallen, dan wel zwart te maken op domeinen van de EO of daarbuiten.
Berichten van gebruikers die zich naar het oordeel van de EO niet aan deze voorwaarden houden of anderszins ongepast zijn, kunnen zonder waarschuwing door de redactie aangepast of verwijderd worden en de gebruiker kan de mogelijkheid om reacties te plaatsen worden ontzegd.
De gebruiker geeft door een reactie te plaatsen aan de EO onbeperkt toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.
Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de reacties van gebruikers op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers geplaatst en zijn niet die van de redactie of de EO. De EO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers.
Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud de reacties, dienen via persoonlijke correspondentie aan de redactie (via: eo@eo.nl) te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.
Over deze voorwaarden kan niet met de EO worden gecorrespondeerd.

8. Spelvoorwaarden

Indien sprake is van een prijsvraag of promotionele actie op deze website zijn, naast de eventuele specifieke spelvoorwaarden, deze algemene spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer mede akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.
Per prijsvraag of actie zal op de website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg de website derhalve voor eventuele specifieke voorwaarden.
Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.
De EO gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam- en adresgegevens.
Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. De EO mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.
Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de desbetreffende prijsvraag of actie vermelde communicatiekosten met een maximum van E 0,45 per deelname.
De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld.
De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon of instrument. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. In het geval van een prijsvraag wordt de winnaar aangewezen door een onafhankelijke jury.
Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.
De winnaars zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per (elektronische) post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.
Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.
Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de EO tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.
De EO kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens EO of derden.
De EO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel of prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen de EO niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de EO in het leven roepen.
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
De EO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel. Daarnaast is EO niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. De EO behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door EO worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar de webredactie (via: eo@eo.nl. ) of in een voldoende gefrankeerde envelop naar EO, Postbus 21000, 1202 BA Hilversum.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze website, de hiervoor vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland.

Datum laatste wijziging: 25 mei 2018