Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Disclaimer en beperking van de aansprakelijkheid
 3. Auteursrecht
 4. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties
 5. Gebruiksvoorwaarden op de websites van de EO
 6. Lidmaatschap voorwaarden / Abonnementsvoorwaarden
 7. Donaties
 8. EO Webshop voorwaarden
 9. Toegangsbewijzen voor evenementen, concerten of deelname aan programma’s
 10. Spelvoorwaarden

1. Algemeen

De EO is een eigentijds mediabedrijf en maakt deel uit van het publieke bestel. Overtuigd van Gods liefde voor iedereen, willen we verhalen vertellen over God en het volgen van Jezus. Verhalen die mensen raken, die de wereld in beweging brengen om in liefde met elkaar te leven.

De EO maakt programma’s die voor iedereen toegankelijk zijn. Op tv, op radio en voor podcasts. Maar we doen nog veel meer! We organiseren evenementen, geven magazines uit en we zijn online aanwezig. Zo hebben we een eigen website, maar bieden we ook platforms voor specifieke doelgroepen. Denk aan EVA voor christelijke vrouwen en BEAM voor jongeren. Ook maken we apps en andere online tools. We zijn een actieve omroepvereniging, altijd op zoek naar verhalen die het gesprek over allerlei onderwerpen stimuleren. En daar hebben we leden en donateurs voor nodig.

Omdat we diverse producten en diensten aanbieden zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op bezoekers en gebruikers van de websites en apps die de EO maakt, maar ook op de verschillende diensten en producten die de EO aanbiedt, zoals lidmaatschap, een abonnement op de EVA of Visie, donateurschap of deelname aan een programma of evenement van de EO.

Door onze websites te bezoeken, te gebruiken of door producten of diensten te bestellen van de EO ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. De EO heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Als we wijzigingen aanbrengen, proberen we je daarover te informeren door bijvoorbeeld een melding te maken op onze website(s), onze apps of via de e-mail.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Disclaimer en beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de websites, social media, apps, programma’s of magazines van de EO wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch neemt dat niet weg dat de informatie soms onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat.

De EO is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. En de beslissingen die jij op basis van deze informatie maakt. De bijdragen geven niet de mening of het beleid van de EO weer.

De EO sluit daarom alle aansprakelijkheid uit voor alle schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van de websites/apps en/of de informatie die via onze websites/apps is verkregen.

3. Auteursrecht

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website zijn van de EO. Hieronder vallen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en geluidsmateriaal.

Je mag de inhoud van de websites slechts voor persoonlijk (huishoudelijk) gebruik gebruiken en niet voor een breder of commercieel gebruik. Dit houdt in dat als je bijvoorbeeld beeldmateriaal wil gebruiken in de kerk, je daarvoor vooraf toestemming aan de EO moet vragen. Dat kan je doen door hier het formulier in te vullen.

Natuurlijk mag je linken of verwijzen naar pagina’s op onze websites, maar dan wel onder de volgende voorwaarden: de link moet de bezoekers rechtstreeks leiden naar een (online) omgeving van de EO. Dat wil zeggen dat video- en/of audiostreams alleen mogen worden vertoond via een link naar de EO-website of via het insluiten (embedden) van een fragment van NPOStart.

Het is niet toegestaan om materiaal van onze websites/apps over te nemen, opnieuw te publiceren, te bewerken, iets eraan toe te voegen of te gebruiken voor inframing (een stuk code gebruiken om een website in een andere website te kunnen plaatsen). Ook is het niet toegestaan om de technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen te doen. Het gebruik van het logo van de EO voor het linken of een verwijzing is ook niet toegestaan, zonder dat je daarvoor aan de EO toestemming hebt gevraagd. Dat kan je doen door hier het formulier in te vullen.

Bijdragen gebruikers.
Voor vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die naar aanleiding van een oproep, een verzoek of op een andere manier door jou aan de EO worden geleverd, gelden de volgende voorwaarden:

Door het inzenden van je bijdrage garandeer je ons dat je beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen portretrechten en auteursrechten (of de toestemming van de rechthebbende hiervoor hebt verkregen) en vrijwaar je de EO voor mogelijke aanspraken van derden als de EO besluit jouw bijdrage te gebruiken. Daarnaast verleen je de EO het onbeperkte recht de bijdrage op welke wijze dan ook openbaar te maken en te verveelvoudigen, waarbij je geen aanspraak maakt op een vergoeding. Verder neem je voor zover mogelijk volgens het toepasselijk recht uitdrukkelijk afstand van morele en soortgelijke rechten.

4. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties.

Onderstaande voorwaarden gelden voor reacties op (help)fora, de website(s), in e-mails en op sociale netwerken die gelinkt zijn aan de EO.

Natuurlijk gaan we respectvol met elkaar om. Dat is dan ook de basisregel voor het plaatsen van een reactie. Daarnaast is het belangrijk om onderstaande voorwaarden ook te lezen en op te volgen:

 • Je plaatst geen beledigende of discriminerende reacties, niet voor wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, geaardheid, cultuur, afkomst of andere ongepaste bijdragen. Dit wordt door verschillende redacties in de gaten gehouden.
 • Je plaatst ook geen reacties die godslasterlijk van aard zijn. Of teksten die oproepen tot geweld tegen, uitbuiting van, of het lastigvallen van een ander.
 • Ook mag je geen reacties plaatsen die in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of een link bevatten naar pornografisch of erotisch materiaal.
 • Verder mag je ook geen advertenties en/of commerciële of promotionele reacties plaatsen.
 • Ook mag je geen persoonlijke informatie van anderen (zoals contactgegevens) plaatsen in reacties of op een andere manier inbreuk maken op de privacy van anderen.
 • Ook veroorzaak je geen schade aan de reputatie van de EO. Het is aan de EO om te bepalen of jouw reactie schadelijk is.
 • Het is niet toegestaan reacties te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor geen toestemming is gegeven om deze openbaar te maken. Je garandeert dat je in je eigen reacties over alle (intellectuele eigendoms-) rechten beschikt, waaronder auteurs- en merkenrechten, en vrijwaart de EO voor mogelijke aanspraken van derden.
 • Je gebruikt geen aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen.
 • Door het plaatsen van een reactie geef je aan de EO onbeperkt toestemming om de bijdrage te (her-)publiceren op de websites/apps en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.
 • Als je klachten hebt met betrekking tot de (ver-)werking en of de inhoud van de reacties, dan kan je hier een formulier in te vullen. Klachten worden niet op het forum zelf geplaatst.

Berichten, die naar interpretatie van de redactie, ongepast zijn, kunnen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden. Daarnaast is het mogelijk dat de redactie besluit jou uit te sluiten om nog langer reacties te plaatsen.

Hoe de EO omgaat met jouw persoonsgegevens bij de verwerking van jouw reacties kan je lezen in de privacyverklaring.

5. Gebruiksvoorwaarden voor accounts op de websites van de EO

Door je aan te melden voor- en gebruik te maken van een account op de websites van de EO stem je in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorwaarden die jij als gebruiker hanteert, worden uitdrukkelijk door de EO van de hand gewezen.

Het gebruik van het account is uitsluitend bedoeld voor persoonlijke doeleinden, voor jou en jou alleen. Het is dus niet toegestaan om je account zakelijk of commercieel te gebruiken, of dat deze aan derden worden overgedragen.

De EO stelt haar diensten op de website aan als ‘as is’. Dat wil zeggen dat de EO niet garandeert dat alles feilloos werkt of feilloos zal werken op alle apparatuur of programmatuur waar jij gebruik van maakt. Daarnaast kan de EO niet garanderen dat er sprake is van ongehinderd gebruik, afwezigheid van technische bugs, errors of andere soortige belemmeringen. Uiteraard spannen we ons wel in om ongehinderd gebruik te realiseren.

De EO kan besluiten op elk moment onderhoud te plegen met als doel de werking, functies en/of onderdelen te beperken of uit te breiden, of de inhoud aan te passen of te verwijderen. De EO kan de beschikbaarstelling blijvend of tijdelijk stopzetten of besluiten dat bepaalde onderdelen pas na betaling beschikbaar gaan zijn.

Het is niet toegestaan om op geautomatiseerde wijze onze websites, apps of andere diensten die de EO aanbiedt te (laten) raadplegen en/of analyseren, zoals onder meer scripts, spiders en of bots. Je mag onze dienstverlening op geen enkele wijze verstoren of beschadigen, zoals door het gebruik, uploaden, aanvallen of infecteren met of via trojan horses, DDos, malware, wormen, virussen, social engineering of (andere) schadelijke programmatuur.

Account
De EO biedt jou de mogelijkheid om een account aan te maken en kan nadere voorwaarden stellen voor het aanmaken van een account, zoals bijvoorbeeld een leeftijdgrens. Daarnaast heeft de EO het recht om, zonder dat de EO dit hoeft toe te lichten, voor bepaalde personen het aanmaken van een account te weigeren.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je account- en inloggegevens. Je bent verplicht om de EO te informeren over misbruik (ongeautoriseerd) gebruik van je account en/of verlies van jouw accountgegevens. Als je gebruik maakt van de mogelijkheid om je account te linken met jouw social media account zoals Facebook, Twitter, Instagram of Google, ook wel social login genaamd, dan verleen je de EO daarmee toestemming om je gegevens van je social media account te gebruik voor je EO-account.

Hoe de EO omgaat met jouw persoonsgegevens bij de verwerking van jouw accountgegevens kan je lezen in privacyverklaring.

6. Lidmaatschap voorwaarden / Abonnementsvoorwaarden Visie en EVA

Onderstaande voorwaarden gelden voor iedereen die lid is of wordt van de EO en als je een abonnement hebt op een van de magazines van de EO.

De EO is een actieve omroepvereniging en bij een vereniging horen leden. Door lid te worden van de EO steun je ons om verhalen te vertellen over God en het volgen van Jezus. Verhalen die mensen raken en de wereld in beweging brengen om in liefde met elkaar te leven.

Als je lid wordt van de EO gelden naast deze voorwaarden ook de voorwaarden die in de statuten van de EO zijn opgenomen. De statuten van de EO vind je hier en meer informatie over de bestuursstructuur vind je hier. Als je 16 jaar of ouder bent dan telt jouw lidmaatschap mee voor de zogenoemde ‘ledentelling’ t.b.v. de omroeperkenning.

Zoals bij elke vereniging betaal je ook voor je lidmaatschap contributie. De contributie van de EO is vastgesteld op € 20,- per jaar. De EO heeft het recht om gedurende jouw lidmaatschap de contributie te wijzigen. De contributie wordt automatisch afgeschreven van je bankrekening. Hiervoor verstrek je bij aanmelding een machtiging aan de EO. Bij betaling via een acceptgiro worden er extra kosten voor de betaling via acceptgiro in rekening gebracht.

Je wordt voor minimaal 1 jaar lid en daarna voor onbepaalde tijd. Na het eerste jaar kan je het lidmaatschap op elk moment opzeggen, maar er geldt wel een opzegtermijn van vier weken. Je eventueel resterende contributie wordt niet (pro rata) teruggestort op je bankrekening. Het lidmaatschap eindigt dan na afloop van het jaar waarvoor contributie is betaald.

Wil je je lidmaatschap opzeggen, dan kan je dat doen door hier te klikken.

Lidmaatschap EO BEAM
Als je kiest voor een ‘lidmaatschap EO BEAM’, word je automatisch ook lid van de EO en heb je toegang tot de grootste christelijke jongeren community van Nederland. Als EO BEAM lid ontvang je toegang tot evenementen, zoals de EO Jongerendag en ontvang je het EO BEAM Magazine. Het EO BEAM lidmaatschap is speciaal bedoeld voor jongeren.

Lidmaatschap plus abonnementen Visie, EVA
Als je kiest voor een ‘lidmaatschap plus abonnement’, dan wil dat zeggen dat je een abonnement op één van de magazines van de EO neemt, zoals VISIE of EVA. Je ontvangt dan naast je EO-lidmaatschap een abonnement op het gekozen magazine. Je kan natuurlijk ook voor allebei de magazines kiezen, dan betaal je maar één keer contributie. Het abonnement en daarmee het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan. Je ontvangt dan het eerstvolgende nummer.

EVA VIP lidmaatschap
Als je kiest voor een EVA VIP lidmaatschap, ontvang je naast je plus-lidmaatschap nog meer extra’s. Zo krijg je als VIP altijd korting en voorrang bij het bestellen van kaartjes voor EVA-evenementen, korting op trainingen en speciale extra’s via de VIP nieuwsbrief. Voor het VIP lidmaatschap betaal je een extra toeslag boven op het plus-lidmaatschap.

Herroepen, opzeggen abonnementen
Je gaat het plus-lidmaatschap of het VIP lidmaatschap aan voor minimaal een jaar. Na het eerste jaar kan je het plus-lidmaatschap of je VIP lidmaatschap op elk moment opzeggen, er geldt een opzegtermijn van vier weken.

Na één jaar kan je kiezen voor alleen het EO-lidmaatschap. In dat geval wordt het resterende abonnementsgeld dat je voor het magazine betaalde (naar ieders aandeel), teruggestort op je bankrekening.

Als je ervoor kiest om niet langer lid te zijn van de EO en óók geen abonnement meer wenst, dan word je eventueel resterende contributie niet teruggestort maar je abonnementsgeld wordt wél naar ieders aandeel teruggestort. Voor het lidmaatschap geldt dat deze eindigt na afloop van het jaar waarvoor je contributie hebt betaald.

Een voorbeeld:
Als je in januari 2022 als lid een abonnement op de EVA neemt, betaal je het eerste jaar:

€ 20,00 (EO lidmaatschap) + € 49,95 (prijspeil: nov. 2021) = € 69,95

In januari 2023 – een jaar later - kan je ervoor kiezen om je abonnement op de EVA op te zeggen rekening houdend met een opzegtermijn van 4 weken. Als je besluit om in maart 2023 je abonnement op de EVA per 1 mei 2023 stop te zetten inclusief je lidmaatschap van de EO dan:

Ontvang je € 16,65 (€69,95 – €20,00 – (8 maanden (mei -dec) abonnementsprijs EVA) van ons retour. Je abonnement stopt dan per 1 mei 2023 en je lidmaatschap per 1 januari 2024.

Bezorging magazines
Verzending en bezorging van de magazines wordt door de EO uitbesteed. De bezorging gebeurt door PostNL. De EO spant zich ervoor in dat je op tijd het magazine ontvangt, maar kan dit niet garanderen. Mocht je het magazine niet of beschadigd hebben ontvangen, dan kun je met ons contact opnemen door hier te klikken.

Adreswijzigingen kun je het beste zo snel mogelijk doorgeven. Het liefst vier weken voor je verhuisdatum om ervoor te zorgen dat het magazine op je nieuwe adres wordt bezorgd. Je kan hier klikken om je adreswijziging door te geven.

Bezorging magazines buitenland
Voor de bezorging van het magazine Visie en EVA in het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht. Voor het magazine Visie betreft dit.€ 85,00 per jaar voor België en € 150,00 per jaar voor de rest van Europa, voor bezorging buiten Europa geldt een toeslag van € 175,00 per jaar. Voor het magaginze EVA geldt voor bezorging in België een toeslag € 10,00 per jaar en voor bezorging in overige landen, zoals Duitsland, wordt een bezorgingstoeslag gerekend van € 25,- per jaar.

Welkomstgeschenken
Het welkomstgeschenk dat hoort bij het abonnement van de Visie of EVA is geldig zolang de voorraad strekt.

De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte gegevens voor je lidmaatschap en/of abonnement is vastgelegd in onze privacyverklaring.

7. Donaties

Door je donatie ga je akkoord met deze voorwaarden.

Je kan alleen een donatie doen als je ouder dan 18 jaar bent of, als je jonger bent, je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming hebben gegeven. Met je donatie garandeer je dat je aan deze leeftijdgrens voldoet of dat je toestemming hebt verkregen. Voor zover van toepassing garandeer je dat jouw donatie met instemming is van je partner volgens artikel 1:88 BW.

Jouw donaties komen volledig ten goede aan de EO. De EO is te allen tijde journalistiek onafhankelijk. Als donateur heb je daarom geen redactionele of productionele invloed op de programma’s van de EO.

Vrienden van
De EO kent zogenoemde “Vrienden van …” concepten. Als donateur van de EO ondersteun je ons om programma’s te maken die jij belangrijk vindt. Je kan als ‘Vriend van’ maandelijks of jaarlijks een donatie aan de EO geven. Als dank ontvang je een cadeau voor je donateurschap en ontvang je daarvoor speciale nieuwsbrieven waardoor je op de hoogte blijft van wat wij allemaal doen.

8. EO-Shop

Op alle bestellingen uit de shop van de EO zijn deze voorwaarden van toepassing. Als je een bestelling plaatst dan aanvaard je deze voorwaarden. De voorwaarden zijn kosteloos op te vragen door hier te klikken.

Alle aanbiedingen die je in de shop van de EO vindt, zijn vrijblijvend, totdat je een ontvangstbevestiging van je geplaatste bestelling hebt ontvangen. Als je een bestelling hebt geplaatst en van ons een ontvangstbevestiging hebt ontvangen, dan is er sprake van een overeenkomst.

Controleer goed je ontvangstbevestiging. Op je ontvangstbevestiging staat onder meer:

 1. een omschrijving van het product dat je hebt gekocht en het aantal;
 2. de prijs van het product;
 3. de eventuele verzendkosten;
 4. de totaalprijs;
 5. je naam en adres waar het product moet worden bezorgd; en
 6. het bestelnummer.

Mocht er iets niet juist zijn, neem dan contact op met de EO door hier te klikken.

De eventuele verzend- en servicekosten worden apart berekend en zijn afhankelijk van de bestemming en het totaalbedrag van je bestelling. Betaling van je bestelling vindt plaats door de door jouw afgegeven eenmalige incasso.

Als je je bestelling vóór dinsdag bestelt, levert de EO de producten dezelfde week, tenzij er op de website iets anders staat of er sprake is van feestdagen. Het kan zijn dat een product er nog niet is, er niet meer is of tijdelijk niet leverbaar is. Wanneer hiervan sprake is, brengen wij je hiervan onmiddellijk op de hoogte via de e-mail. Je mag dan de overeenkomst ontbinden. Je doet dat door binnen zeven dagen te reageren op de e-mail die we hebben gestuurd.

Bedenktijd
Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen nadat je van het product hebt ontvangen. Binnen deze termijn kan je je bestelling zonder opgave van redenen annuleren.

De EO verwacht dat je tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Vergelijkbaar zoals je dat in een winkel zou doen. De bedenktijd geldt niet voor losse aankopen van digitale producten, zoals een e-book.

Wanneer je je hebt bedacht, stuur je het product zo snel mogelijk - in elk geval binnen 14 dagen nadat je ons hebt gemeld dat je je hebt bedacht - naar ons terug. Je stuurt het product met alle toebehoren terug in de originele verpakking volgens onze instructies. Mocht je de originele verpakking niet meer hebben, vermeld dat dan in het retourformulier.

Het risico en het bewijs dat je op tijd gebruik hebt gemaakt van je bedenktijd ligt bij jou. Hebben wij van jou de producten ontvangen, dan zorg wij ervoor dat de betaling zo snel mogelijk wordt gerestitueerd, in elk geval binnen 14 dagen. Tenzij blijkt dat je onzorgvuldig bent omgegaan met de producten en verpakkingen.

Klachten
Mocht je klachten hebben over je bestelling bij de webshop, dan kan je hier een formulier invullen. Wij geven zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, antwoord op jouw klacht. Mocht ons dat niet lukken dan laten we je dat zo snel mogelijk weten en ook binnen welke termijn je een reactie kan verwachten.

De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte gegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring.

9. Entreebewijzen voor evenementen, concerten of deelname aan programma’s

Toegangsbewijzen voor het bijwonen van opnames van programma’s van de EO of evenementen kunnen via een door de EO aangewezen platform, zoals uitzendingbijwonen.nl of Paylogic, worden besteld. Er wordt uitsluitend gewerkt met E-tickets. Deze worden na ontvangst van de betaling per e-mail aan het door jou tijdens de bestelprocedure opgegeven e-mailadres gestuurd. De E-tickets blijven eigendom van de EO.

Je dient het entreebewijs mee te nemen naar de locatie waar de opname of het evenement plaatsvindt. Naast je entreebewijs ben je verplicht om een legitimatiebewijs op verzoek te tonen. De entreebewijzen zijn op naam en dus persoonsgebonden. Je kan de entreebewijzen niet verkopen of overdragen aan derden. Je mag de entreebewijzen niet reproduceren, wijzigen of vervalsen.

Speciale verzoeken, zoals toegankelijkheid per rolstoel, kunnen bij de aanschaf worden aangegeven. Heb je andere speciale verzoeken, dan kan je contact op te nemen met de klantenservice van de EO. Dat kan je doen via dit formulier. De EO kan niet garanderen dat er aan je speciale verzoek tegemoet kan worden gekomen, maar we gaan zeker ons best voor je doen.

Je bent verplicht om tijdens de opname en evenementen de aanwijzingen direct en strikt op te volgen van de EO (vrijwilligers) of door de EO ingeschakelde derden, zoals beveiliging. Verder verwachten we van je dat je netjes zal gedragen. Verstoring van de opname of evenement, individueel of in groepsverband, is dan ook niet toegestaan. Ook het organiseren of meewerken aan promotionele acties (ook wel reclame-uitingen genoemd) zijn niet toegestaan. Bij een verstoring ben je een direct opeisbare boete verschuldigd aan de EO van € 500,- per overtreder en ben je (hoofdelijk in geval van groepsverband) verplicht om de veroorzaakte schade volledig te vergoeden.

De EO kan besluiten je van de locatie te (laten) verwijderen, zonder restitutie van het aankoopbedrag van je entreebewijs als je naar mening van de EO niet voldoet aan deze voorwaarden of de aanwijzingen tijdens een opname.

De aard van de programma’s en evenementen van EO brengen met zich mee dat deze zowel in tijd, datum en locatie kunnen wijzigen. De EO spant zich in om jou over de wijzigingen te informeren, maar het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren of er wijzigingen zijn. De EO is dan ook niet verantwoordelijk voor de eventueel door jouw gemaakte kosten. Jouw entreebewijs blijft geldig voor de gewijzigde opname of het evenement. Mocht je door deze wijziging niet bij een opname of evenement aanwezig kunnen zijn, dan kan je jouw entreebewijs annuleren en stort de EO jouw aankoopbedrag terug.

De prijzen voor de entreebewijzen zijn inclusief eventuele service- en transactiekosten. Dit wordt duidelijk vooraf aan het begin van het bestelproces vermeld, omdat het soms per boeking gaat en soms per kaartje. Let op: omdat de EO met een verkoopplatform werkt, is het belangrijk dat je ook de voorwaarden en de veel gestelde vragen (FAQs) van het verkoopplatform goed doorleest.

Het is niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen naar een opname of evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp. De EO kan de voorwerpen in beslag (laten) nemen. Je bent verplicht om - als daarom wordt verzocht - mee te werken aan fouillering op de locatie. Het is niet toegestaan om audio- en/of visuele opnamen te maken tijdens de opname of het evenement. Bij sommige evenementen kunnen er aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Wanneer je te laat bij de opname of evenement aankomt, word je – wanneer dat mogelijk is – toegelaten op een geschikt moment tijdens de opname of het evenement. De EO kan echter niet garanderen dat de toegang mogelijk is. Het kan zijn dat je een (groot) gedeelte van de opname of het evenement niet kan bijwonen.

10. Spelvoorwaarden

De EO organiseert van tijd tot tijd prijsvragen, promotionele acties/kansspelen. Daarop zijn onderstaande voorwaarden (Spelvoorwaarden) van toepassing.

Aanbieder van de prijsvragen en promotionele kansspelen is de vereniging tot bevordering van de Evangelieverkondiging via radio en televisie “De Evangelische Omroep” gevestigd aan de Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC in Hilversum.

Deze Spelvoorwaarden zijn, naast eventuele specifieke spelvoorwaarden, van toepassing op elk promotioneel kansspel en elke prijsvraag die door de EO wordt aangeboden in haar programma’s, websites, apps en social media of in magazines. Door deelname aan de prijsvraag of actie ga je met deze spelvoorwaarden akkoord.

Deelname
Als je jonger dan 16 jaar bent, heb je toestemming van jouw ouder(s) of wettelijke verzorger nodig om mee te doen. De EO kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen.

Bij aanmelding voor de prijsvraag of promotionele actie word je gevraagd om de juiste (persoons-)gegevens op te geven. De manier waarop de EO omgaat met de door jou verstrekte gegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring. De EO mag de verstrekte gegevens gebruiken in het kader van bekendmaking van de winnaars via alle media, waaronder radio, televisie, internet en social media.

Indien de prijsvraag of de promotionele actie bestaat uit het leveren of inzenden van een bijdrage, verleen je de EO hiermee het onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende en wereldwijde recht op de bijdrage. Dit geldt bijvoorbeeld voor een bijdrage als een slagzin of een tekst, foto, video, audio, ideeën, tekeningen, etc. De EO heeft ook het recht om jouw bijdrage ingekort en/of bewerkt openbaar te maken en verveelvoudigen. Dit mogen wij onder meer doen via televisie, radio, internet, social media, on demand, applicaties, DVD’s of magazines. Maar dat kunnen ook andere kanalen en/of middelen zijn. De EO is jou hiervoor geen vergoeding verschuldigd en is niet verplicht je naam te vermelden. Voor zover het mogelijk is, zie je af van het uitoefenen van enige (persoonlijkheids-)rechten op de bijdrage.

Voor jouw bijdrage gelden dezelfde voorwaarden zoals genoemd onder punt 4. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties. De EO kan jouw bijdrage diskwalificeren wanneer de bijdrage niet voldoet aan de gestelde voorwaarden onder punt 4 of in deze spelvoorwaarden en eventuele aanvullende actievoorwaarden. Of als de EO van mening is dat de bijdrage onwenselijk of onrechtmatig is.

Duur en wijze van deelname
Per prijsvraag of promotionele actie wordt op het betreffende programma, de website, social media pagina of in het magazine vermeld op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of de promotionele actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Per prijsvraag of promotionele actie kan maar één keer worden meegedaan, tenzij anders is vermeld. De EO kan besluiten om de inzendtermijn eerder te beëindigen. De EO maakt dit publiekelijk bekend als dat gebeurt.

Kosten voor deelname
Als er aan deelname meerkosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, dan worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.

Prijzen
Bij elke prijsvraag of promotionele actie wordt aangegeven welke en hoeveel prijzen je kunt winnen. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Als de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Als de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt het recht op afgifte van de prijs.

Vaststellen en bekendmaken van de winnaar
Voor promotionele acties geldt dat de winnaar wordt aangewezen door een computerprogramma dat willekeurig de winnaar trekt of door een persoon die geen direct belang heeft bij het geboden spel. In geval van een prijsvraag wordt de winnaar aangewezen door een onafhankelijke jury. Voor elke promotionele actie of prijsvraag vindt één trekking plaats, tenzij anders vermeld bij de betreffende actie.

De winnaar ontvangt per post, e-mail of telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Binnen enkele weken wordt de gewonnen prijs per (elektronische) post aan de winnaar verzonden of, als dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar overhandigd.

De winnaar verleent op verzoek van de EO zijn/haar medewerking aan promotionele activiteiten van de EO voor zover dit in redelijkheid van de winnaar kan worden verlangd. Hierbij kan je denken aan publiciteit rondom de prijsuitreiking. Voor deze medewerking is de EO geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.

Kansspelbelasting
Als er over de prijs kansspelbelasting moet worden betaald, laat de EO weten via welke wijze hieraan voldaan gaat worden. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden: de EO betaalt dit zelf, het wordt ingehouden op de prijs, of het moet door de winnaar worden aangegeven bij de Belastingdienst.

Aansprakelijkheid
De EO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van het promotioneel kansspel of de prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. De EO is niet aansprakelijk voor eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten. De EO is ook niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van jouw deelname aan de promotionele actie of de prijsvraag. Als je hebt gewonnen, is EO niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen en ook niet voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

Overig
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door EO worden aangepast. Wij adviseren je daarom deze voorwaarden regelmatig te bekijken. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Klachten
Mocht je klachten hebben over de prijsvragen of acties, dan kan je hier een formulier invullen. Wij geven zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, antwoord op jouw klacht. Mocht ons dat niet lukken dan laten we je dat zo snel mogelijk weten en ook binnen welke termijn je wel een reactie kan verwachten.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 31 januari 2022.

--:--