Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Satan: een overwonnen vijand

Geestelijke strijd (2)

In het eerste deel van deze miniserie hebben we gezien, dat op veel manieren merkbaar is, dat de boze er in geslaagd is de mensen te vervreemden van God. Daardoor is de aarde niet meer verbonden met de bron van het leven en functioneert ze niet meer naar Gods bedoeling. Er is ziekte, dood en ellende gekomen. Tevredenheid en vrede hebben plaats gemaakt voor naijver en vijandschap tussen mensen onderling.

Deel:

Zo is voor iedereen satans invloed in het leven van mensen merkbaar, al is het op een indirecte wijze. Als je echt mens wilt zijn door met God te leven – want zo had God de mens bedoeld – zul je het leven ervaren als een geestelijke strijd tegen boze machten. Hoe kun je in die strijd overwinnen?

Geloof
De geestelijke strijd is niet helemaal met een 'gewoon' gevecht te vergelijken. Want daarin wil je alles weten over je tegenstander, zijn tactiek, z'n sterke en zwakke plekken. Je kunt het ongeluk en het leed dat je treft zeker niet in alle gevallen toeschrijven aan satans persoonlijke interventie, al zijn er in de Bijbel een paar gevallen waarin satan rechtstreeks betrokken is bij het leed dat mensen ondergaan. Maar zelfs in die beschreven situaties lijkt de persoon in kwestie niet eens te (hoeven) weten dat of op welke manier de boze erbij betrokken is.


In het ene geval worden ongeluk en ziekte verdragen. Degene die door al dat onheil is getroffen, hoopt op God, die troost en uitkomst kan en zal geven (Job 2:10; 19:25-27). 
In het andere geval worden valse leringen op grond van Gods Woord, de Bijbel, ontmaskerd en weerlegd (2 Timoteüs 3:16; Titus 1:9). Die houding, gekenmerkt door vertrouwen op God en vasthouden aan Gods woorden noemen we 'geloof'. Terwijl we in een 'gewoon' gevecht bezig zijn met de tegenstander, richten we ons bij de geestelijke strijd op hem die boven alles verheven is.

Weerstand bieden
Eén van de dingen waarin we merken dat satan er in geslaagd is de mensen van God te vervreemden, is het feit dat we makkelijk zondigen. Dat betekent dat we ons niet als vanzelfsprekend afvragen hoe God wil dat we in een bepaalde situatie handelen. En ook dat we niet altijd handelen naar het grote gebod om God en de naaste lief te hebben. Hoe kunnen we op dit punt overwinnen?
Het begint ermee, dat we door Gods woorden gaan ontdekken hoe God wil dat we zullen handelen. En als we dan tot zonde verleid worden, kunnen we weerstand bieden (Hebreeën 12:4).
En als dat niet lukt? Als we toch zondigen? Dan hebben we een voorspraak bij de Vader – iemand die voor ons pleit en ons dicht bij God houdt. En op grond van onze oprechte schuldbekentenis worden we van alle ongerechtigheid gezuiverd (1 Johannes 1:9-2:2).


De overwinnaar
In een visioen in het bijbelboek Zacharia wordt beschreven hoe satan de hogepriester Jozua, die staat voor de (gelovige) mens, bij God aanklaagt. Hij wijst op diens vuile kleren, die duidelijk laten zien, dat hij onmogelijk bij God kan horen. Zijn gelijk is overduidelijk en deprimerend. Degenen die dit zien, spelen echter nauwelijks een rol. Ze hebben geen gezag om tegen satan op te treden. Ze zijn toeschouwers als de Heer zelf optreedt en satan bestraft, zodat die het veld moet ruimen.
In het Nieuwe Testament wordt gezegd, dat Jezus op het kruis de overwinning over de overheden en machten behaald heeft.


Daarom wordt onze houding tegenover satans pogingen om ons leven te beïnvloeden, weergegeven door Jacobus 4:7,8: 'Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars'.
We mogen te allen tijde schuilen bij Jezus, de grote overwinnaar.

 

Auteur: Roeland Klein Haneveld

--:--