Ga naar submenu Ga naar zoekveld

10 x Heilige Geest

De Heilige Geest? Wie is dat eigenlijk? Hoe word je vervuld? En hoe komt het dat we de Heilige Geest vaak nauwelijks ervaren? Prof. dr. Willem J. Ouweneel beantwoordt vanuit de Bijbel tien 'basisvragen' over de Heilige Geest.

Deel:

1. Wie of wat is en doet de Heilige Geest?

De Heilige Geest is de Geest van God, onderscheiden van God de Vader en God de Zoon (bijv. Matt. 28:19). De drie Goddelijke Personen: Vader, Zoon en Geest, zijn één God. De Geest ondersteunt, bemoedigt, troost, onderwijst, getuigt, overtuigt, beoordeelt, bidt (Mark. 1:12; Luk. 4:1,14; Joh. 14: 16,26; 15:26; 16:7v.,13; Hand. 15:28; Rom. 8:16,27; 1 Joh. 5:6). Als Persoon kan Hij bedroefd worden (Jes. 63:10; Ef. 4:30), als kracht kan Hij uitgedoofd worden (1 Thess. 5:19), Hij doorzoekt de diepe dingen van God (1 Kor. 2:10v.), Hij zendt dienstknechten van God uit (Jes. 48:16; Hand. 13:2), enz. enz.

2. Waarin verschilt de taak van de Heilige Geest van die van God de Vader en God de Zoon?

Alle dingen die God doet, zijn uit de Vader, door de Zoon, in de kracht van de Heilige Geest. In alle werken van God zijn alle drie de Goddelijke Personen betrokken, maar zoals de Vader voorop staat bij het scheppingswerk en de Zoon bij het verlossingswerk, zo staat de Geest voorop bij het werk in de mens: de Geest wederbaart, maakt levend, vernieuwt, rechtvaardigt, heiligt (Joh. 3:5; 1 Kor. 15:45; 2 Kor. 3:6; Tit. 3:5; 1 Tim. 3:16; Rom. 15:16; 1 Kor. 6:11; 2 Tess. 2:13; 1 Petr. 1:2).

3. Hoe weet je of de Heilige Geest in je woont?

Dat weet je op grond van de Bijbel: elke ware gelovige heeft de Geest inwonend (Ef. 1:13; Rom. 8:9; 1 Kor. 6:19; 2 Kor. 1:21v.); maar als het goed is, weet je het ook door ervaring (zie bijv. Rom. 8:5v.,13-16,23,26 en onder).

4. Hoe weet je of je vervuld bent met de Heilige Geest?

Dat weet je door de gevolgen van de vervulling met de Geest:
(a) Je ervaart de kracht van de Geest op bijzondere wijze in de dienst van God; zie Johannes de doper en Saulus (Luk. 1:15; Hand. 9:17).
(b) Je gaat God grootmaken (Hand. 2:4,11; 10:46; 13:52; 19:6). In Ef. 5:18-20 (SV) staat: 'wordt vervuld met de Geest, sprekende onder elkander met psalmen..., zingende en psalmende de Here in uw hart; dankende te allen tijd...' Uit Hand. 2:13 blijkt dat het aanbiddend vervuld zijn met de Geest de indruk kan wekken van dronkenschap, dus van een extatische ervaring (vgl. 1 Sam. 1:12-14 en Ef. 5:18). Het doet denken aan de zinsverrukking van Johannes (Openb. 1:10; 4:2). Sommigen die ook vandaag vervuld worden met de Heilige Geest, vertonen eendere verschijnselen: euforie, zich 'zwaar' voelen, vallen, waggelend lopen, met dubbele tong praten, iets als warmte of elektriciteit voelen, enz. (Op dit terrein is er trouwens ook veel namaak!)
(c) Je kunt gaan profeteren, zoals Elizabeth, Zacharias en Paulus deden (Luk. 1:41,67; Hand. 13:9-11); zie vraag 19.
(d) Je ontvangt de kracht om naar ongelovigen je getuigenis te geven (Hand. 4:8,31; vgl. Mark. 13:11).

5. Is deze vervulling hetzelfde als wat soms de 'doop in de Heilige Geest' wordt genoemd?

Nee, want de vervulling met de Geest kan vele malen gebeuren; zie bijv. Paulus (Hand. 9:17; 13:9) en Petrus (2:4; 4:8,31). Maar de doop in de Geest gebeurt net als de waterdoop maar één keer: door de Geestesdoop word je immers bij het lichaam van Christus ingelijfd, en dat is eenmalig (1 Kor. 12:13; vgl. Hand. 1:5; 11:16v.). Wel zijn er gelovigen die, bijv. wanneer hun de handen worden opgelegd, een bijzondere vervulling met de Geest ervaren en dat de ‘doop’ in de Geest noemen.

6. Wat kunnen oorzaken zijn als je de Heilige Geest nauwelijks ervaart in je leven?

(a) Onwetendheid: te veel gelovigen hebben te weinig inzicht in de praktische kracht en beleving van de inwonende Geest. Voorzover zij al over de Geest horen, is dat hoofdzakelijk de Geest Die wederbaart; maar het werk van de Geest Die de dode levend maakt, is wat anders dan het werk van de Geest in de levendgemaakte mens om hem kracht te geven, hem te leiden, te heiligen enz. Onwetende gelovigen hebben onderwijs nodig.
(b) Onwil: sommige gelovigen verkiezen helaas een leven in het vlees boven de Geest (vgl. Gal. 5:16-26). De belangrijkste belemmeringen in het leven van zulke christenen zijn [1] onbeleden zonden, [2] bindingen in bepaalde zonden die men vaak belijdt, maar waarvan men niet bevrijd wordt, [3] bindingen met zondige (bijv. occulte) dingen, [4] een niet genezende wrok, bitterheid, over wat anderen je hebben aangedaan. Zulke gelovigen hebben vergeving en bevrijding nodig. Vervolgens moeten zij zich voeden met het Woord, intens bidden en vooral veel verkeren op plaatsen waar de Geest krachtig werkt, zoals onder een Geestvervulde prediking en/of in een Geestvervulde gemeente.

7. Wat gebeurt er als je de Heilige Geest bedroeft?

De Geest wordt bedroefd als wij handelen in strijd met Zijn wezen, bijvoorbeeld door leugen, diefstal, liederlijke taal, bitterheid, gramschap, toorn, gevloek, kwaadaardigheid (Ef. 4:25-31). Kortom: al het verkeerde dat wij ‘in het lichaam’ doen (2 Kor. 5:10) — dat lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest (1 Kor. 6:19)!

8. Kan de Heilige Geest ook weer bij je weggaan?

In het Oude Testament wel (wat zou Ps. 51:13 anders voor zin hebben?), maar sinds Hand. 2 woont de Geest volgens Joh. 14:16 permanent in alle ware gelovigen. Iets anders is dat schijngelovigen voor een tijd ‘deel’ kunnen hebben aan de Heilige Geest (Hebr. 6:4), d.w.z. zich op het terrein van de werkzaamheid van de Geest bevinden, en dan weer afvallen. Ook kan, als de Geest in de gelovige bedroefd (Ef. 4:30) of uitgedoofd wordt (1 Thess. 5:19), er van het vuur van de Geest soms maar een ‘vonk onder de as’ overblijven.

9. Wat is de 'zonde tegen de Heilige Geest'?

Eigenlijk is elke zonde mede een zonde tegen de Heilige Geest, want de Geest is God. Wat men met de uitdrukking bedoelt, is de lastering van de Geest (Matt. 12:31v.), dus bewust kwaadspreken van de Geest, bijv. door Hem een demon te noemen. Dit is een daad van doelbewuste rebellie tegen God, die bij een ware gelovige ondenkbaar is. Juist de gelovige die zich er zorgen over maakt de Geest gelasterd te hebben, geeft daarmee een aanwijzing deze zonde niet begaan te hebben — want de echte rebel máákt zich daar geen zorgen over. Gelovigen wijs te maken dat zij de zonde tegen de Geest begaan hebben, is niets anders dan een list van Satan.

10. Wat is het verschil tussen de vrucht en de gaven van de Geest?

Bij de negenvoudige ‘vrucht van de Geest’ gaat het om ‘liefde, blijdschap, vrede’, enz. (Gal. 5:22), dus de Geestgewerkte gezindheid van de gelovige. Bij de negenvoudige ‘gaven van de Geest’ (1 Kor. 12:8-10; alleen hier worden ze met de Geest verbonden) gaat het om het woord van wijsheid resp. van kennis, geloof, gaven der genezing, werkingen van krachten, profetie, onderscheiding van geesten, allerlei talen en uitlegging van talen, dus de Geestgewerkte uitingen van de gelovige. De goede uitoefening van de gaven is overigens niet wel mogelijk zonder de vrucht van de Geest.

--:--