Ga naar submenu Ga naar zoekveld

40 dagen onderweg naar Pasen | DAG 23-28

Dagelijks inspirerende gebedsmeditaties

We leven in de 40-dagentijd, ook wel vastentijd genoemd. Het is een tijd om je voor te bereiden op het Paasfeest. Meditaties zijn een hulpmiddel om dagelijks tijd uit te trekken voor gebed: thuis, in een kapel, op de bus, in de trein, of wachtend op de tram. Alleen, of samen met anderen. Zo lang of zo kort als je zelf wilt.

Deel:
40dagentijd_afbeelding5

In de 40-dagenretraite   “Eeuwig duurt zijn trouw” van de jezuïeten, krijg je als deelnemer elke dag een email met gebedsmateriaal: een korte bijbeltekst met gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten van kerkvaders en uit de ignatiaanse traditie alsook tips over hoe je kunt bidden.

Hieronder vind je een preview van de meditaties voor komende dagen.

Dag 23 | 

Ik was het die Efraïm leerde lopen en hem op de arm nam. Maar zij beseften niet dat Ik hen verzorgde. Zacht leidde Ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok Ik hen mee; Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten, Ik hield hun het voedsel zelfs nog voor.Hosea 11:3-4

Het volk Israël wordt in deze tekst voorgesteld als een persoon, die van kindsbeen af opgevoed en geleid wordt. 

  • Hoe kan Ik me openstellen voor deze boodschap?

Dag 24 | 

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang,  als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan die Hem daarom vragen.
Matteüs 7:7-11

De goedheid van de ouders wordt als vanzelfsprekend aangenomen. 

  • Kan ik het beste dat ik van mijn ouders heb ervaren, op God projecteren; en dan geloven, dat God nog beter is dan zij?

Dag 25 | 

Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de Heer. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken… Ik zal ze weiden zoals het moet.
Ezechiël 34:15-16

God vertelt uitvoerig en liefdevol hoe Hij zelf zijn kudde weidt.

  • Kan ik me aan God toevertrouwen?

Dag 26 | 

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.Matteüs 1:18-21

Jozef krijgt de opdracht de baby zijn naam te geven, en wel: Jezus; dat betekent God redt. Later zal de kleine Jezus Jozef met abba  aanspreken. Mede dank zij Jozef krijgt dit woord voor Jezus een heel positieve klank.

  • Wat zegt mij het woord abba?

Dag 27 | 

God heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.
Efeze 2:10

God heeft een bedoeling met ons leven.

  • In hoeverre is mijn leven op God gericht?

Dag 28 | 

De schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Jezus die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: ’Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U daarvan?.... Toen ze bleven aandringen, zei Jezus: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen’….Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ’Niemand, heer’, zei ze. ‘Ik veroordeel  u ook niet’, zei Jezus.  ‘Ga naar huis, en zondig van nu af niet meer.’Johannes 8:3-11 

Het antwoord van Jezus is niet alleen heel slim, maar ook zeer diep... 

  • Hoe moet de vrouw zich gevoeld hebben met die vele aanklagers en dan de reactie van Jezus Heeft Jezus mij hier iets te zeggen?

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.

Foto © Christianne Chin A Paw

--:--