Ga naar submenu Ga naar zoekveld

9 vragen over de signalen van de eindtijd

Jan Hoek, Dato Steenhuis en Hans Keijzer delen hun persoonlijke visie

Al eeuwenlang is er veel gezegd, geschreven én gespeculeerd over de tekenen der tijden, die voorafgaan aan Jezus' wederkomst. Christenen interpreteren de Bijbelse gegevens heel verschillend. Aan de hand van negen vragen geven prof. dr. Jan Hoek, Dato Steenhuis en Hans Keijzer hun persoonlijke visie op de signalen van de eindtijd.

Deel:

Omdat het een zeer breed onderwerp is, zijn de vragen gemakshalve verdeeld over drie subthema’s: oorlogen/natuurrampen, Israël en de wereldwijde verkondiging van het Evangelie. Jan Hoek, Dato Steenhuis en Hans Keijzer nemen elk drie vragen voor hun rekening.

Oorlogen/natuurrampen

Prof. dr. Jan Hoek

1) We zijn de laatste jaren vele malen opgeschrikt door natuurrampen, zoals de aardbeving in het Iraanse Bam en de tsunami in Zuidoost-Azië, en allerlei oorlogen en bloedige conflicten. Hoort u daarin op de een of andere manier de voetstappen van de Here Jezus?
“Inderdaad zie ik in dit alles signalen van de eindtijd. De aarde kreunt in haar voegen en vertoont duidelijk ouderdomsverschijnselen. Het lijkt erop dat dergelijke rampen in frequentie toenemen. Dat sluit aan bij de beeldspraak van barensweeën, die ook toenemen naarmate de bevalling nadert. Vergelijk ook Openbaring 22:11 over polarisatie, verheviging in de eindtijd. Je krijgt de indruk dat het allemaal niet zo lang meer kan duren...”

2) In Matteüs 24:7 schaart Jezus deze oorlogen en rampen onder de noemer ‘het begin van de weeën.’ Sinds deze zogenaamde eindtijdrede zijn eeuwen vol oorlogen, hongersnoden en aardbevingen verstreken. Het lijken niet erg duidelijke tekenen...
“In de woorden van Christus is te beluisteren dat er nog heel wat zal moeten gebeuren voordat de jongste dag (de dag van Jezus’ wederkomst, red.) aanbreekt. Misschien dat Hij hier een correctie aanbrengt op een bepaalde berekening waartoe de discipelen geneigd waren; vergelijk Handelingen 1:6: ‘Zult U in deze tijd het koninkrijk aan Israël weer oprichten?’ Het woord ‘beginsel’ in Matteüs 24:7 kan overigens behalve een temporele (de tijd aanduidende, red.) ook een kwalitatieve betekenis hebben. Christus geeft aan dat wat in de verzen 9-12 aan de orde komt nog ingrijpender – want nog dichterbij – is dan wat in de eerdere verzen is aangeduid.”

3) In Openbaring wordt gesproken over een laatste grote slag (19:19), vaak aangeduid als de slag bij Armageddon (16:16). Verwacht u nog een soort laatste wereldoorlog voordat Christus terugkomt?
“Het gaat mij te ver met stelligheid aan deze bijbelgedeelten te ontlenen dat er nog een wereldoorlog komt die het dal van Megiddo als brandhaard heeft. Het kan zo gaan, maar het is ook mogelijk dat we deze profetische aanduidingen in een algemenere zin moeten opvatten. De boodschap is dan dat er geen geleidelijke overgang zal zijn tussen het heden en de voleinding. Geen evolutionaire ontwikkeling richting de voltooiing van het koninkrijk Gods dus. Het blijft tot het einde toe een immense strijd, uitmondend in een laatste krachtmeting. Christus zal echter juist waar de strijd het hevigst is Zich in Zijn overwinnende kracht openbaren en dan korte metten maken met Zijn hardnekkige vijanden.”

Prof. dr. Jan Hoek is verbonden aan de theologische faculteiten van Kampen (ThUK) en Leuven (ETF) en aan de opleiding GPW/GL van de Christelijke Hogeschool Ede. Hij schreef een boek over de bijbelse toekomstverwachting met de titel ‘Hoop op God. Eschatologische verwachting’ (Uitgeverij Boekencentrum, 2004).

Israël

Dato Steenhuis

4) Welke ontwikkelingen rondom Israël ziet u als duidelijke ‘tekenen van de tijd’?
“Rondom Israël gebeurt van alles. Niet alles kun je profetisch duiden, maar je kunt wel een groot aantal tekenen zien in verband met de toekomst. Alle door Jezus in Lukas 21:29 genoemde ‘bomen’ (Irak, de koning van het Noorden, het rijk vanuit Europa en de opkomst van Egypte als macht, ook wel de koning van het Zuiden genoemd) staan er weer. De toenemende druk op Israël en het loutere feit van het bestaan van de staat Israël, is een duidelijk teken. Ook de opkomst van de Palestijnen, wie dat dan ook mogen zijn, is een teken. Zie Psalm 83, waarin het onder meer gaat over tien koningen (tien rijken) die Israël belagen. De voorzeggingen zijn talrijk in Jeremia, Ezechiël, Zacharia, Hosea en Joël. Alles duidt erop dat de toekomst is begonnen!”

5) Het aantal Messiasbelijdende Joden is nog altijd relatief klein. Theologisch zijn zij sterk verdeeld. Hoe duidt u deze beweging?
“Het is altijd al zo geweest dat er mensen vanuit het jodendom gelovig worden in de Heer Jezus. Denk bijvoorbeeld aan Paulus, Petrus en Johannes en later Da Costa en veel anderen. Persoonlijk ken ik een groot aantal Messiasbelijdende Joden. Die zijn inderdaad sterk verdeeld als het om hun theologische opvattingen gaat. Maar een gezant voor de andere mensen binnen het Israël van nu zijn ze wel. Het gaat me echter veel te ver om te zeggen dat zij nu het begin van de 144.000 verzegelden (Openbaring 7, red.) zouden zijn. Een teken van Gods werk in Israël vormen zij zeker. Ik denk met name aan het werk van Yad Hashmonah (een Israëlisch vakantiedorp in de bergen van Judea; zie www.yad8.com, red.) waar ze zoveel mogelijk mensen uitnodigen voor een rondleiding – Natanyahoe was er onlangs met zijn familie – en antwoord geven op vragen die gesteld worden.”

6) Dagelijks keren Joden vanuit alle hoeken van de wereld terug naar Israël. Ziet u dit als een teken van de spoedige wederkomst?
“De terugkerende Joden zijn meer een teken van de spanning in hun thuislanden, dan van een teken in andere zin. Natuurlijk begrijpen wij waarom ze teruggaan. Maar merkwaardig genoeg zijn onder hen veel Messiasbelijdende mensen, of komen uit hen velen tot het geloof in de Heer Jezus. Daarin worden zij zeker vandaag de dag gebruikt.”

Dato Steenhuis draagt al dertig jaar de boodschap van Jezus’ wederkomst uit in binnen- en buitenland, zowel via Het Zoeklicht en Middernachtsroep als via conferenties en studieavonden in allerlei plaatsen.

Verkondiging van het Evangelie

Hans Keijzer

7) In Matteüs 24:14 zegt Jezus dat het einde zal komen als het Evangelie van het Koninkrijk in de hele wereld verkondigd is. Zijn er op dit punt ontwikkelingen in de wereldwijde kerk die – menselijkerwijs gesproken – de spoedige wederkomst van Christus in de weg staan?
“De ‘Verbintenis van Lausanne’ in 1974 is een enorme impuls gebleken voor wereld<00AD>evangelisatie: meer zendingswerkers, vooral ook uit vroegere zendingslanden; meer nationale evangelisten (denk maar aan de drie congressen met Billy Graham in Amsterdam) én meer gebed. Wat dat laatste betreft: in 1982 startte de gebedsactie van zeven jaar bidden tegen de macht van het communisme en in 1989 viel de Berlijnse Muur. Vervolgens is tien jaar lang gericht gebeden tegen de macht van de islam en sindsdien zijn meer moslims tot geloof in Jezus Christus gekomen dan in de twee eeuwen daarvóór. In januari 2005 begon de actie ‘Drie jaar bidden voor Noord-Korea’; bent u óók zo benieuwd naar het resultaat in januari 2008?
Laten we ons schamen over de lauwheid waarmee christenen in het Westen gehoor geven aan het gebod van Jezus in Mattheüs 9 om te bidden voor meer arbeiders in de oogst. Ook over onze aarzeling om het zendingsbevel van Matteüs 28 uit te voeren. Is er nog bewogenheid voor zielen? Waar zijn we mee bezig?”

8) De islam lijkt wereldwijd een sterke opmars te maken. Ziet u dit ook als een teken van de eindtijd?
“Ja. De islam is de belangrijkste geestelijke macht die gericht is tegen Israël. Satan weet wáár Jezus Zijn voeten zal neerzetten bij Zijn onafwendbare terugkeer. Het Westen is verslaafd aan economisme: dáár gaat het om in Brussel. Uiteindelijk zal de hele volkerenmassa (VN) Israël totaal isoleren. Voor energie gebruiken we te gulzig olie uit het Midden-Oosten. We moeten minderen en zijn te laat begonnen alternatieven te ontwikkelen.
Vóór de oliecrisis van 1973 heeft een ander eindtijdverschijnsel onze weerbaarheid verzwakt: de invloed van afgodische machten uit Azië op het denken in het Westen. Minstens één miljoen academisch gevormde westerlingen trokken vanaf de jaren zestig langs de hippy-trail naar de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Yoga, Transcendente Meditatie, boeddhisme, taoïsme en dergelijke hebben het verstand van politici, opiniemakers (en helaas ook van religieuze leiders) niet verlicht, maar verduisterd. Ze hebben hier de vloek van het individualisme gebracht, het gezinsleven verwoest en de westerse mens doen inslapen in ‘roes en dronkenschap’ en zucht naar genot van rijkdom.”

9) Welke actuele ontwikkelingen in de wereldwijde kerk ziet u als hoopgevende ‘tekenen der tijden’?
“De bloei van de Gemeente van de Heer in talrijke landen buiten Europa. Vooral waar de kerk lijdt, zoals in China, Noord-Korea, Zuid-Soedan en in arme landen van Latijns-Amerika en Afrika. Voorts de groeiende aantallen nieuwe zendingswerkers uit Zuid-Korea, Singapore, India, Nigeria, Brazilië en – wat Europa betreft – uit de Oekraïne. De evangelist AD 2006 is niet blank. In steeds sneller tempo verschijnen bijbels (vooral Nieuwe Testamenten) in nieuwe talen. Via radio en televisie kan nu al meer dan 90% van de wereldbevolking horen dat er voor iedereen hoop is voor de toekomst, omdat er eens een kruis op Golgotha heeft gestaan. Als Nederland zonder al teveel kleerscheuren door de in de Bijbel voorzegde verschrikkingen van de eindtijd heen wil komen, wordt het tijd dat de kerken wakker worden, hun wild geraas staken en eendrachtig de orders van de Meester gaan uitvoeren. Zie Mattheüs 24:14.”

Hans L.J. Keijzer (74) was en is betrokken bij zending, gebed en pastoraat. Hij omschrijft zichzelf als een ‘wereldchristen’. Hij schrijft o.a. in de tijdschriften ‘Zending Nú’ en ‘De Oogst’ over zendinggerelateerde onderwerpen.

--:--