Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Meest favoriete bijbelteksten wereldwijd

Bijbel-app YouVersion geeft inzicht

De Bijbel-app 'YouVersion' is in veel landen de meest gebruikte app om de bijbel te lezen. Op dit moment hebben 250 miljoen mensen wereldwijd deze Bijbel-app geïnstalleerd op hun telefoon of tablet. De app vertelt ons van alles over het gebruik van de bijbel wereldwijd. De app laat bijvoorbeeld zien welke bijbelverzen het meest gedeeld worden, en welke verzen vaak worden aangemerkt als 'favoriete bijbeltekst'. Op basis van deze gegevens kon ook een lijst van 'favoriete bijbelteksten' worden samengesteld.

Deel:

De meest favoriete bijbeltekst in heel veel landen is Romeinen 8 vers 28: 'Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.' Deze bijbeltekst werd het meest gedeeld en bewaard door de ruim 250 miljoen gebruikers wereldwijd. 

Een ander bijbelvers dat wereldwijd enorm populair is staat in Jeremia 29 vers 11: 'Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.'

Zacharia 14:9 werd in het verleden niet vaak genoemd als favoriete bijbeltekst. "En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam." Afgelopen jaar werd echter duidelijk via de YouVersion App dat dit vers in ieder geval erg populair was in twee landen die verder weinig overeenkomsten hebben, namelijk in Israël én in Afghanistan.
Maar ook in Frankrijk, Finland, Zweden, Guadeloupe, Belgie, Cyprus en Martinique is deze bijbeltekst populair.

In Nederland koos men vaak Lucas 24 vers 45 als favoriete tekst: Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

Hieronder de lijst van meest populaire bijbelteksten per (ei)land:

China

Fillipenzen 4:6-7

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

 

O.a in: Saoedi- Arabië, Zambia, Koeweit, Zuid-Afrika, Kenia, Colombia, Filipijnen, Engeland, Italië, Japan

 

Jeremia 29 :11

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

 

Korea

Filipenzen 4 : 13

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

 

Nederland, Indonesië

Lucas 24 : 45

Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. 

 

Israël, Frankrijk, Finland, Gouadeloupe

Zacharia 14:9

En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.

 

Ghana, Verenigde Staten, Mexico, Duitsland

Romeinen 8 : 28

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

 

Oekraïne

Psalm 69 : 31

De nederigen zien het en verheugen zich, wie God zoeken, hun hart zal opleven.

Oeganda

Zacharia 8 :17

Wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meineed, want daar heb ik een afkeer van – spreekt de HEER.’

 

Costa Rica, Venezuela, Equador, Chili

Jozua 1 : 9

Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

 

Zwitserland

Zacharia 10 : 1

Vraagt van de Here regen ten tijde van de late regen. De Heremaakt de bliksemschichten; een stortregen zal Hij hun geven, voor iedereen gewas op het veld.

 

Kameroen

Zacharia 8 : 13

Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat Ik u heil schenk, een zegen worden; vreest niet, laten uw handen sterk zijn.

 

Ivoorkust

Zacharia 12:8

Te dien dage zal de Here de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des Heren voor hun aangezicht.

 

Peru, Spanje, Panama

Jesaja 41:10

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

 

Dominicaanse Republiek, Hong Kong

Fillipenzen 4:6-7

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

 

India

2 Kronieken 36 : 22-23

Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Here, opdat het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken der aarde heeft de Here, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort – de Here, zijn God, zij met hem, hij trekke op.

Thailand

Mattheus 6:33

Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 

Israel, Afghanistan, Belgie, Cyprus, Frankrijk Finland, Zweden

Zacharia 14:9

En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.

Polen

2 Kor. 7

 

Rusland

Psalm 94:18-19

Als ik dacht: Mijn voet wankelt – dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o Here. Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.

Curacao

Lucas 24:6-7

Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend, dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derden dage opstaan.

Trinidad en Tobago

Psalm 136

 

Mozambique

Exodus 7

 

Slowakije

Psalm 27:10-11

Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Here mij aan.

Bolivia

Genesis 3

 

Gabon

Zacharia 9:17

Waarlijk, hoe groot is zijn geluk, ja, hoe groot zijn schoonheid! Het koren doet jongelingen, en de most jonkvrouwen gedijen.

Barbados

Zacharia 9: 11-12

Ook laat Ik ter wille van uw eigen verbondsbloed de gevangenen onder u vrij uit de put, waarin geen water is. 12 Keert terug naar de burcht, gij gevangenen, die hoop moogt koesteren; nog heden verkondig Ik: dubbel zal Ik u vergelding doen.

Bahama’s

2 Sam. 18:14-15

Maar Joab zeide: Ik wil mij op deze wijze niet door u laten ophouden. Toen nam hij drie werpspiesen in zijn hand en stiet ze in het hart van Absalom, terwijl deze nog levend in de terebint hing. 15 En tien knechten, wapendragers van Joab, omringden Absalom en sloegen hem dood.

Malawi

2 Sam. 12:20

Toen stond David op van de grond, wies zich, zalfde zich en verwisselde zijn klederen; hij ging het huis des Herenbinnen en boog zich neder. Daarna ging hij naar zijn huis terug, en op zijn verzoek zetten zij hem brood voor en hij at. 

 

Letland

Numeri 28

 

Oostenrijk

Fillipenzen 4:13

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

Zimbabwe

Romeinen 10

 

Man

1 Kor. 5

 

Suriname

Ezra 8: 21

Toen riep ik daar, bij de rivier Ahawa, een vasten uit om ons te verootmoedigen voor onze God, en van Hem een voorspoedige tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en al onze have.

Congo

Zacharia 9 : 9

Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.

Luxemburg

Psalm 42:6

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,

en zijt gij onrustig in mij?

Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,

mijn Verlosser en mijn God!

Bron: Christianity Today

--:--