Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De bovennatuurlijke wereld is reëel

Wat zijn boze geesten en wat is hun invloed op ons?

Bestaat de bovennatuurlijke wereld? Wat zijn boze geesten en wat is hun invloed op ons? Een studie hierover in vraag- en antwoordvorm.

Deel:

Heeft de duivel eigenlijk invloed?

Jazeker. Hij biedt zaken aan die erg ongezond zijn voor de geestelijke toestand van vaak (jonge) mensen. Horoscopen, hekserij, glaasje draaien, vrije seks, seks gebaseerd op lust in plaats van liefde, verslavende middelen, geldzucht verhogende hobby’s, occulte geneeswijzen, enzovoort, enzovoort. Er wordt volop en openlijk reclame voor gemaakt.

Waarom wil de duivel invloed op ons leven hebben?

Omdat hij de mens lam wil leggen (binden) of zelfs kapot wil maken (doden). De duivel haat namelijk niet alleen God, maar ook de mens. Hij vindt alles best, zolang
je maar geen liefderelatie met God krijgt.

En nu?

Jezus geeft elke christen de macht om de invloed van deze dingen te weerstaan en om bij andere mensen (bijvoorbeeld mensen die tot geloof komen) deze dingen te helpen opruimen.
Eén van de grootste geheimen die in het plan van God (Jezus’ kruisdood) verborgen was, was de mogelijkheid tot het uitschakelen en/of ontbinden van de negatieve macht van de duivel in het leven van de kinderen van God. Toen dat bekend was, werd ook duidelijker waarom Jezus de volgende dingen had gezegd:

Mattheüs 12:28: ‘Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.’
Mattheüs 16:19: ‘Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.’

Dit laatste zei Hij net na een belangrijke opdracht die Hij gaf aan alle christenen:
Marcus 16:17: ‘Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven…’

Door te sterven aan het kruis en door op te staan uit de dood, vestigde Jezus het Koninkrijk waarin Hij heerst. Hij heeft ons de opdracht gegeven om bindingen te verbreken en boze geesten weg te sturen. En Hij heeft ons de sleutels (de middelen) daartoe gegeven.

Spreekt de Bijbel ook over geestelijke invloed?

Ja, onder andere in Efeze 6:12: ‘Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.’

Ontvangen we tegenslagen dan niet uit Gods hand?

Als we liefde krijgen en ervaren van God, dan zijn we blij en kijken we als het ware omhoog naar God en danken Hem. Maar als er rare dingen met ons gebeuren of het zit op een onbegrijpelijke manier tegen, dan denken we eerder dat God iets tegen ons heeft of ons straft, dan dat we doorhebben dat er ook iemand is die ons tegenwerkt, namelijk de duivel.

Hoe raak je verstrikt of gebonden door de duivel?

Dit kan bewust, onbewust, door je eigen schuld of volledig buiten je eigen schuld gebeuren. Het maakt verder niet zoveel uit voor het loskomen ervan, maar het is wel belangrijk om te ontdekken óf je gebonden bent. Met name onbewust en buiten je schuld is zeer vervelend, maar dat moet toch worden aangepakt.
Volgens de Bijbel zijn er nogal wat manieren om in meer of mindere mate onder de invloed van de duivel en zijn handlangers te komen:
1. Deze verkeerde machten aanroepen of raadplegen
2. Handoplegging (niet vanuit Jezus)
3. Verkeerde vormen van seksualiteit
4. Door een vloek
5. Je laten verleiden tot een misdaad
6. Verslavingen
7. Het verleden
8. Afgoderij

Hoe groot is de invloed van de duivel?

Verschillend. Soms ervaren mensen bindingen als een net over zich heen, waaronder zij kruipen. Soms lijkt het alsof de duivel bij alles wat je doet en denkt ‘een voet tussen de deur heeft’ en soms lijkt het of hij een complete hand om je hart of keel heeft.

Hoe kom je los van de duivel?

Dankzij Jezus, door de Geest van Jezus en met gebruikmaking van de naam Jezus. De Hoofdsleutel!
Lucas 10:17: ‘Na verloop van tijd kwamen de zeventig discipelen weer bij Hem terug. Here, zeiden zij opgetogen, als wij Uw naam gebruiken, doen zelfs de boze geesten wat wij zeggen!’
We hebben gezien dat Jezus alle macht heeft. Maar nu komt er nog meer goed nieuws. Wij, de gelovigen, hebben ‘in Jezus’ (doordat we bij Hem horen) autoriteit gekregen om in de oorlog te heersen over alle overheden en machten in de bovennatuurlijke wereld. We zijn de duivel in principe de baas:
Kolossensen 2:10: ‘En gij hebt de volheid verkregen in Hem, Die het hoofd is van alle overheid en macht.’
Romeinen 16:20: ‘De God van de vrede zal ervoor zorgen dat de duivel onder uw voeten wordt vermorzeld.’

Ik vind het best eng allemaal...

Dat is begrijpelijk. Je moet God en God alleen volledig willen dienen en je moet je tegen de duivel verzetten en hem geen toegang in jouw leven gunnen. Dan zal de duivel ook wijken voor de naam van Jezus:
Jakobus 4:7: ‘Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten.’
Vergeet nooit dat je het eigendom bent van Jezus Christus. Hem zij alle eer!

Bron: www.adios.nl

--:--