Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Gebed om de kracht van Gods Geest

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Geestelijk kan een mens soms vermoeid zijn. En hoe kom je dan weer op krachten? Laat dat nu het onderwerp van deze keer zijn! Waar haal je je (geestelijke) kracht vandaan?

Deel:

Het Bijbelrooster dat ik tegenwoordig volg, is het rooster van het NBG. Dat was ook de reden, waarom de vorige meditatie over het boek Rechters (Richteren) ging. Nu zag ik dat de mensen dit weekend uitgenodigd worden om Efeziërs 3 te lezen. Wat een overgang, zou je zeggen. Ik heb erover nagedacht hoe je die twee onderwerpen met elkaar zou kunnen verbinden. Ik heb een rode draad gevonden. De verbinding die ik deze keer leg, bestaat uit een aantal gedachten over de kracht die de Heilige Geest aan mensen wil geven. Laat ik beginnen met het boek Rechters of Richteren.

Wat mij opviel, was dat je daar heel wat keren leest over de kracht die God aan de rechters (richters) gaf. Een aantal passages:

U weet dat Israël een vrouwelijke richter heeft gekend. Dat was de profetes Debora. Samen met Barak versloeg zij de Kanaänieten. Na de overwinning maakte zij een gedicht. In dat gedicht wordt verschillende keren gesproken over kracht. Het hang er een beetje van af welke Bijbelvertaling je gebruikt. Maar in de NBG is dit het laatste vers: ‘Zo zullen omkomen al uw vijanden, o Here! Maar die Hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht’ (Richteren 5:31). Wat zegt God tegen de richter Gideon?

‘Toen wendde de Here Zich tot hem en zeide: Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers?’ (Richteren 6:14 NBG).

God waarschuwt Gideon later ook. Hij laat Gideon bewust het aantal strijders tot driehonderd terugbrengen: ‘want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd’ (Richteren 7:2 NBV).
Ja, en dan natuurlijk het verhaal van de sterke Simson. Delila was voortdurend op zoek naar het geheim van de kracht van Simson. U weet wat er met Simson gebeurde. Hij verloor de kracht die hij van God kreeg. Typerend is zijn laatste gebed: ‘HEER, mijn God, denk toch aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht’ (Richteren 16:28 NBV).

Waar haal je je kracht vandaan?

Het boek Richteren vertelt dat het God was die de rechters geestelijke en lichamelijke kracht gaf. Zo is de stap naar de brief aan de Efeziërs niet groot. In deze brief van Paulus aan de Efeziërs legt hij onder andere aan de gemeente uit hoeveel kracht er bij God te vinden is. Hij komt woorden te kort om het te beschrijven. Een prachtig voorbeeld daarvan staat in Efeziërs 1:19: ‘en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht.’ Paulus verlangt er echt naar, bidt ervoor dat de gemeente oog mag krijgen voor de kracht die er bij God te vinden is:

‘Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven’ (Efeziërs 1:17-19). Ik zei al dat Paulus woorden tekortschieten om die kracht te beschrijven. Paulus gebruikt vier verschillende woorden voor kracht. De Bijbelvertalingen hebben geprobeerd het onderscheid tussen die vier verschillende woorden duidelijk te maken. Je leest over kracht, werking, sterkte en macht.

Geest van kracht!

Gods kracht is overweldigend groot. Nauwelijks in woorden uit te drukken. Kracht die God aan de rechters gaf. Kracht die God aan de gemeente geeft. ‘Met diezelfde grote kracht liet God Christus opstaan uit de dood, en gaf Hij Hem een plaats in de hemel’ (Efeziërs 1:20). Laten we die laatste woorden onderstrepen: De grote macht die Christus liet opstaan uit de dood, is dezelfde macht die in alle gelovigen aan het werk is!!! Welke kracht is dat? Waar komt die vandaan? Het is de kracht van de Heilige Geest! Weet u nog welke opdracht en welke belofte de discipelen kregen bij de Hemelvaart van Jezus? Jezus zei: ‘Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed’ (Lucas 24:49). Paulus schrijft aan Timoteüs: ‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht’ (2 Timoteüs 1:7).

Kracht ontvangen betekent Gods Geest ontvangen. Dat is een kracht die in heel ons leven zijn uitwerking heeft. Paulus benadrukt in deze brief dat het een innerlijke kracht is, die ons van binnenuit verandert en toerust. De kracht van Gods Geest kan daarom zijn uitwerking hebben op alle terreinen van ons leven.

Geestelijke eenheid

Ons hart is de zetel van ons gevoel, onze wil, ons verstand. Vroeger zeiden we: ‘daaruit zijn de uitgangen des levens’ (Spreuken 4:23 SV). God maakt niet van al Zijn kinderen krachtpatsers, zoals Simson was. God geeft kracht voor datgene, waarvan Hij vindt dat wij nodig hebben. Natuurlijk mogen we God alles vragen. Maar God geeft… Wat heeft de gemeente van Efeze nodig? De brief aan deze gemeente gaat over de eenheid van de kerk. U weet wellicht dat een van de grote problemen van de eerste christelijke kerk de tegenstelling was tussen christenen van Joodse afkomst en christenen van heidense afkomst. Paulus leert in deze brief dat de muur van vijandschap die tussen hen bestond, door God is weggebroken (Efeziërs 2:14). God verzoende beide in één lichaam met God (Efeziërs 2:16). God bracht vrede (Efeziërs 2:15). In Efeziërs 1 staat dat God Zijn gemeente een reeks schatten heeft gegeven, waaronder geestelijke eenheid. Maar wat door God gegeven is, wordt helaas niet altijd daadwerkelijk beleefd. In ons persoonlijk leven niet. Ook in de kerk niet. Juist daarvoor hebben we de doorwerkende kracht van de Heilige Geest nodig. Gods Geest die ons hart opent voor alles wat wij in Christus hebben ontvangen. De gemeente van Efeze heeft de kracht van God nodig om samen te ontdekken hoe groot de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus is. Alleen dat besef zal de eenheid tot stand brengen en in stand houden. Daarom gaat Paulus in gebed. ‘Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader’ (Efeziërs 3:14).

Geschenk van God

Paulus vraagt God om heel de gemeente in de liefde van Christus te laten wortelen. Om Christus te laten wonen in ieders hart. Want alleen zo kan alles echt veranderen. Als Gods Geest de muren van weerstand in de harten van de gemeenteleden verbreekt, dan zal hun hart ‘volstromen met Gods volkomenheid’, zoals het zo mooi staat in Efeziërs 3:19. In de NBV is dat prachtig vertaald: ‘opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid’. In de NBG staat: ‘opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods’. Gods volkomenheid, Gods volheid. Wat is dat? We gaan weer even terug naar hoofdstuk 1 van deze brief.

Daar staat de lange lijst met geestelijke schatten die God in Christus heeft gegeven. Schatten als vergeving, verlossing, de gave van Gods Geest en nog veel meer. Al die schatten samen vormen ‘de volheid van Christus’ (Efeziërs 1:23). In hoofdstuk 1 worden deze schatten een geschenk van God genoemd. In Efeziërs 3:19 is meer sprake van een proces. Paulus bidt ervoor dat dat mag plaatsvinden. Dat die schatten, die beloften toegeëigend worden. Dat de harten van de Efeziërs zullen ‘volstromen’ met Gods volkomenheid.

Trouw aan de waarheid

Het is blijkbaar mogelijk dat een mens, zelfs een hele gemeente, wel op de hoogte is van de schatten van Christus die God geeft, maar deze nog niet echt ervaart. Wat is daar de oorzaak van? Natuurlijk kan dat ongeloof zijn. Je kunt Gods beloften laten liggen. Geestelijk arm zijn, terwijl je rijk had kunnen zijn. Maar er kunnen ook blokkades zijn, die deze rijkdom in de weg staan. In de gemeente van Efeze speelden meer zaken. Met name de alsmaar blijvende tegenstellingen tussen christenen uit de Joden en christenen uit de heidenen. Maar in hoofdstuk 4 worden ook andere zaken genoemd. Paulus zegt hier: ‘Laten we trouw zijn aan de waarheid, en van elkaar houden. Want op die manier gaan we steeds meer op Christus lijken. Hij is het hoofd van de kerk. Zonder hem kan de kerk niet bestaan, zonder hem kan de kerk geen eenheid blijven’ (Efeziërs 4:15,16) Paulus kent maar één oplossing. Er is er maar Eén die deze blokkade kan opheffen en dat is Gods Geest. Gods Geest als de kracht die de grootste barrières doorbreekt en de hardste harten verzacht. Gods Geest, die ons in staat stelt de schatten eigen te maken die God ons heeft beloofd.

De Geest van kracht.

Geschreven door

Arie van der Veer

--:--