Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Jezus volgen en meer worden als Hij: hoe doe je dat?

De theologische visie achter podcastserie 'De Leerlingen'

Wie volg jij? Dat is een vraag waar veel mensen zich wel wat bij voor kunnen stellen in dit online tijdperk. Het ding is: we volgen allemaal wel iets of iemand. We zijn allemaal gelovig. Dat wil zeggen: we vertrouwen onszelf aan bepaalde waarden, overtuigingen of waarheden toe. Of we nu geloven in onszelf en de wetenschap of in Jezus Christus die stierf aan een kruis om ons te verzoenen en te verlossen. Juist daarom is cruciaal waaraan we onszelf toevertrouwen. Wie of wat mag bepalen wie jij in dit leven bent en wordt? Wat is de beste visie op mijn leven en de wereld om ons heen? En wat is ervoor nodig om die visie te vorm te geven?

Deel:

Een centrale christelijke overtuiging is dat Jezus Christus de mensgeworden God is die mensen verlost en verzoent met God. Je kunt de vraag stellen waarom (het lukt mensen niet om de breuk met God zelf te herstellen) en waarvan (zonde, macht van dood, duivel en wereld) en waartoe. Dat laatste punt - waartoe - verdient wat ons betreft meer nadruk en is ook onderbelicht geweest in het Nederlands protestantisme. 

De weergave van Spotify vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Alles in relatie tot God

Ja, de de vraag ‘waartoe’ wordt vaak beantwoord met ‘een relatie met God’. Dat is inderdaad een belangrijk antwoord. Maar het antwoord reikt wat ons betreft verder. Het is breder. Het gaat er zowel om dat wij mensen worden die passen bij God, dat vraagt dus om een transformatie om meer en meer te worden zoals Jezus was en is. Nee, dat kunnen we niet zelf. De Heilige Geest bewerkt dat in ons. Wij mogen daar wel naar verlangen en in beweging komen. Het ‘waartoe’ gaat ook om de schepping en al haar structuren. Uiteindelijk verlangen we dat alles wat leeft, groeit en bloeit vernieuwd in relatie tot God komt te staan. Niet alleen wij mensen komen door Jezus weer thuis bij God, maar het gaat er ook om dat deze wereld weer tot een thuis voor God wordt. Mensen die Jezus volgen zoeken daarom in alle dingen van het leven het komende Koninkrijk te cultiveren. Het gezinsleven, het leven als wijkbewoner en burger, het hele arbeidsleven en hobby's, alles staat in in het licht van de toekomst van Jezus en daarom deel van de toekomst in aanbouw.

Dit verlangen naar meer en meer worden als Jezus is de hele kerktraditie benadrukt, in de ene traditie meer dan de ander. In de Oosters-Orthodoxe traditie is theosis een belangrijk begrip. Oftewel: vergoddelijking. De mensen worden verlost om in een persoonlijke relatie met God te leven, deel te krijgen aan Zijn liefde en zijn wijsheid voor het Goede leven. Wij mensen worden dan meer zoals Jezus. Kerkvader Ireneus schreef: “Onze Heer Jezus Christus is door zijn liefde geworden wat wij zijn, zodat hij ons kon brengen tot wat hijzelf is”. Ook bij reformator Calvijn is deze transformatie een belangrijk punt. Magis ac magis benadrukte hij in de Latijnse taal die hij gebruikte; meer en meer.

Dat meer en meer vinden we in de Bijbel in 2 Korintiërs 3:

Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. 18  Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien,  zullen door de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Met ‘dat beeld’ wordt Jezus Christus bedoeld. Groeien in de goddelijke natuur die gelovige gedoopte mensen gegeven is, daar is het doel. In 2 Petrus 1 staat:

Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. 4 Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, 6 uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, 7uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. 8 Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.

De Bergrede

Centraal in deze serie van De Leerlingen staat de Bergrede van Jezus. Dat is Jezus’ visie hoe goed met elkaar en met God te leven. Centrale concepten zijn ‘het koninkrijk van de hemel’ en ‘gerechtigheid’. Het koninkrijk van de hemel gaat over de realiteit waarin Jezus regeert, in ons, door ons. Het gaat over Gods wil op aarde. Het gaat ook over het nu en nog niet. Gelovigen kunnen, door hun verbinding met God, tekenen laten zien van een realiteit van liefde, recht, vrede en vreugde. Volmaakt zal het echt niet worden. Daarom is verwachten van Jezus’ wederkomst ook zo’n belangrijk onderdeel van het geloof. We kijken ernaar uit dat Jezus terugkomt naar deze aarde om een einde te maken aan pijn, verdriet, de gevolgen van de zonde. 

Om iets van die realiteit uit te leven, moeten we niet zozeer heel hard aan de slag om goede dingen te doen voor Jezus. Het gaat er in eerste instantie om dat we bij Hem zijn. Dat ons hart veranderd wordt door de Heilige Geest. Een liefdevolle relatie met God en met mensen om ons heen. Dat is waar het in de gerechtigheid over gaat. Het wordt in de Bergrede, in Matteüs 5, zelfs getypeerd als overvloedige gerechtigheid.

Waar we dan naartoe kunnen groeien (of zelfs moeten) groeien als gelovige wordt dan duidelijk in de Bergrede. Als je met Jezus bent, meer wordt als Hij en doet als Hij, dan verlang je er steeds meer naar om daarin te groeien. Het zal nooit perfect worden, we blijven zondigen, maar groeien en transformeren kan zeker. Dat geloven we.  

Balans

In deze serie zoeken we naar balans en integratie. We verlangen ernaar dat de orthodoxe belijdenis van de protestantse traditie nog concreter kan worden voor mensen. Dat ze het voor zich zien hoe te leven vanuit de verzoening met God en de navolging van Jezus Christus, dat ze het voor zich zien in hun dagelijks leven op kantoor, op de bouwplaats, aan het ziekenhuisbed of gewoon thuis. 

Over de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer wordt geschreven dat het hem niet ging om of/of als het ging om theologie. Hij vroeg dat ook niet aan studenten en zijn lezers. Hij vroeg ze niet om te kiezen tussen incarnatie en lijden/sterven, tussen rechtvaardiging en heiliging (en geloofsvorming) of tussen individu en gemeenschap. 

Er zijn meer van die spanningsvelden te noemen. Geen of/of tussen Vader, Zoon en Heilige Geest, tussen sociale gerechtigheid en persoonlijke vroomheid, tussen hier en nu en Jezus’ wederkomst, tussen evangelische en reformatorische christenen, tussen Bijbel en traditie. In de theologie van De Leerlingen willen we in dit spanningsveld blijven. We zoeken balans in de spanning. 

Eén ding is duidelijk voor ons: Jezus Christus is de weg naar het Leven. Hij laat zien wie God is en hoe wij mensen bedoeld zijn. 

In Kolossenzen 1:15-20 zegt de Bijbel: 

Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping:  in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn: in Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Theologische invloeden

 • Tim Keller (Verzoening en genade in moderne cultuur)
 • John Mark Comer (Geloofspraktijken, Christlikeness)
 • Dietrich Bonhoeffer (Navolging, Bergrede)
 • Martin Lloyd Jones (De Bergrede)
 • Miroslav Volf (Leven van Bloei)
 • Dallas Willard (Koninkrijk van God, Bergrede)
 • Richard Foster (Eenvoudig leven, geloofspraktijken)
 • Peter Halldorf (Schepping, Heilige Geest)
 • K.H. Miskotte (Grondwoorden van het geloof)
 • Fleming Rutledge (De betekenissen van het Kruis)
 • Pete Greig (Gebed)
 • Arnold Huijgen (Rechtvaardigmaking, hel)
 • Martin Luther King (Sociale gerechtigheid, je vijand liefhebben)
 • Tish Warren (concrete heiligheid)
 • Heidelbergse Catechismus 

Luister podcast 'De Leerlingen'

Vanaf maandag 26 februari verschijnt er twaalf weken lang een nieuwe aflevering van De Leerlingen in de app Eerst Dit. Je kunt de podcast natuurlijk ook luisteren via jouw favoriete podcastplatform. Wil je meer weten? Ontdek ook het gespreksboek met daarin gespreksvragen, tips en samenvattingen van de afleveringen.

Geschreven door

Daan Molenaar

--:--