Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Tien vragen over occultisme

Hoe gevaarlijk is het occulte? Wat bedoelen we met het woord occult?

Hoe gevaarlijk is het occulte? Wat bedoelen we met het woord occult? Wat houdt het in als iemand occult belast is? En hoe is bevrijding mogelijk? Tien vragen en tien antwoorden.

Deel:

1. Wat betekent het woord ‘occult’?

Het woord occult betekent ´verborgen´. Occultisme is het bestuderen van of bezig zijn met het verborgene, dat wil zeggen het bovennatuurlijke.

2. Wat valt er allemaal onder occultisme?

Occultisten richten zich op dat deel van de bovennatuurlijke wereld dat in duisternis gehuld is, afgesneden van het licht van God. Want in die bovennatuurlijke of geestelijke werkelijkheid zijn er twee kampen. Enerzijds de kant van het licht, van de liefdevolle, almachtige Schepper. Omdat Hij zichzelf en zijn koninkrijk door zijn zoon Jezus Christus aan de mens heeft geopenbaard is Zíjn rijk niet verborgen. Het rijk van de duisternis, waar Gods tegenstander, de duivel of Satan, de scepter zwaait zolang God het toelaat, is dat wel. Het is een rijk van misleiding, leugens en duisternis. Occultisme is dus per definitie verweven met duistere geestelijke machten die strijd voeren tegen God en zijn koninkrijk.

Lees ook: Een gevecht met duistere gevolgen (ervaringsverhaal)
Lees ook: Een gevecht met duistere gevolgen (ervaringsverhaal)

3. Is occultisme typisch iets van onze tijd? Waar liggen de wortels ervan?

Occultisme is van alle tijden. Satan, een engel die vanwege zijn opstand tegen God uit de hemel werd gegooid, heeft al vanaf de schepping geprobeerd om de mens in zijn val mee te nemen. Zijn doel was en is Gods scheppingswerk te vernietigen (Johannes 8:44). Behalve aartsleugenaar, is hij dus ook een aartsverleider, die mensen aanspoort om op eigen kracht het bovennatuurlijke, het ‘goddelijke’ te ontdekken. Hij verhult dat God alleen via Jezus te kennen is. 
In de bijbel heet occultisme vaak ‘afgoderij’. Romeinen 1:19-25 laat zien dat die afgoderij steeds voortkomt uit een door trots en misleiding verziekte geest; die geest verkiest duistere praktijken boven God, aanbidt de schepping in plaats van de Schepper, en vervalt in lichamelijke onreinheid in plaats van het ‘goddelijke’ te vinden. Deze vier zaken zijn nog steeds kenmerkend voor het occulte.

4. Waarom mijden christenen het occulte, terwijl niet-christenen er veel laconieker mee omgaan?

De bijbel is glashelder over occultisme: het is verboden, want levensgevaarlijk. ‘Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: (…) afgoderij en toverij (…). Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God’ (Galaten 5:19-20). Een niet-christen heeft doorgaans geen boodschap aan Gods waarschuwingen. Daarnaast leert de bijbel dat alleen Gods Geest ons het onderscheidingsvermogen kan geven dat nodig is om de werkelijke gevaren van occultisme (en veel andere zonden) te herkennen. ‘Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld’ (1 Corinthiërs 2:14).

5. Wat zijn de risico’s van het bezig zijn met occulte zaken?

Het grootste risico is dat het je van God en Jezus afleidt en afsnijdt, want dat is Satans doel. Daarnaast kun je ook diep verstrikt raakt in Satans rijk, waar uiteindelijk angst en pijn, duisternis en leugens, verwarring en verharding heersen.

6. Wat moet je doen als jij of iemand uit je omgeving wordt uitgedaagd iets uit te proberen dat mogelijk occult is?

De bijbel is er heel duidelijk over dat we ‘waakzaam’ moeten zijn (1 Petrus 5:8) en vluchten voor alles wat riekt naar de verleidingen van de duivel. Dus: bij twijfel, niet doen. 
Als een niet-gelovige in je omgeving met het occulte in aanraking dreigt te komen, kun je hem of haar misschien lastig overtuigen van de gevaren. Toch kun je veel schade voorkomen. Wellicht is hij/zij op zoek naar innerlijke rust of zingeving en dus ontvankelijk voor wat je vertelt over Gods liefde. Je kunt goede lectuur aanreiken, een boek of videoband met een getuigenis. En vergeet niet dat gebed je sterkste wapen is: bid om bescherming en verlossing en vraag medegelovigen je bij te staan.

Lees ook: 'Vanwaar die haat die opeens uit haar ogen sprak?' (interview)
Lees ook: 'Vanwaar die haat die opeens uit haar ogen sprak?' (interview)

7. Wat betekent het als iemand ‘occult belast’ is?

Je bent ‘occult belast’ als demonische machten toegang hebben gekregen tot je leven door zonde of occultisme (zie kader). Als je ze eenmaal hebt binnengelaten, ontstaat er een verbintenis of binding tussen de demonische machten en jou. Omdat je ze toegang hebt gegeven, claimen ze als het ware je leven of een specifiek terrein ervan. Ze zullen uit zichzelf niet weggaan. Alleen een hogere geestelijke autoriteit – en dat is niemand anders dan Jezus zelf – kan hun macht over jouw leven verbreken en hen wegsturen. Let wel dat ook een christen occult belast kan zijn en dat veel mensen die belast zijn het zelf niet in de gaten hebben.

8. Waaraan kun je herkennen dat er mogelijk sprake is van occulte belasting?

Zoals gezegd is de duivel een meester in misleiden; zijn werk is niet altijd meteen te herkennen. Maar in de bijbel en ook vandaag manifesteren de duivel en demonen zich in mensenlevens onder meer door: immoreel gedrag, bepaalde lichamelijke en/of psychische stoornissen, angst, depressie, spirituele ervaringen, afwezigheid van geestelijke honger, ongehoorzaamheid, waarzeggerij en toverij, valse leringen, zelfmoordpogingen, onwil om zonden te belijden.

9. Als iemand met occulte bezigheden wil breken, kan hij/zij dan gewoon stoppen of komt er meer bij kijken?

Meestal ben je er nog niet als je simpelweg stopt met de occulte activiteiten waarmee je bezig was. De binding die is ontstaan moet verbroken worden en dat kan alleen in de naam van Jezus. Of het nu om jezelf of een ander gaat, het is in alle gevallen aan te bevelen hulp te zoeken bij christenen met ervaring en expertise op het gebied van pastoraat en bevrijding. Het proces van bevrijding gaat gepaard met intensief gebed, het openlijk belijden van je zonden, het binden en wegzenden van demonische machten en overgave aan Jezus. Iemand die zich niet aan Jezus wil toewijden moet je niet bevrijden, omdat de kwade machten anders versterkt zullen terugkeren in zijn leven (Matteüs 12:43-45). Verder is het belangrijk om occulte voorwerpen, zoals boeken, tarotkaarten, symbolen of edelstenen, op te ruimen of zelfs te vernietigen (Handelingen 19:18-19).

10. Kun je door het lezen van boeken die occulte elementen bevatten, zoals Harry Potter, schade oplopen?

Ja, dat kan. De bijbel roept ons op onze harten en gedachten te vullen met het goede, met dat wat van God is, en om alles wat ons kan besmeuren te vermijden. Dat plaatst al heel wat boeken, bladen, films, websites en muziek buiten onze geestelijke veiligheidszone. Natuurlijk mogen spanning en ontspanning een plaats hebben. Het ene individu of gezin zal daarbij soms andere grenzen hanteren dan het andere. Het kan zinvol zijn je als christen, of als ouders, op de hoogte te stellen van controversiële films of boeken. Maar voorkomen is beter dan genezen en als je occult getinte media gebruikt voor je vermaak kan dat schadelijke gevolgen hebben. En voorkomen behelst meer dan verbieden: het is vooral ook uitleggen, bespreekbaar maken en samen bijbelse antwoorden zoeken.

--:--