Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Zó klinkt het Onze Vader in een andere taal of dialect

'Us Heit' of 'Oenze Vader': hoor een Fries of Urker bidden in zijn 'moederstaal'

Van het Fries tot het Limburgs en van het Twents tot het Zeeuws: 'Visie' stelde op basis van diverse dialecten en talen een verrassende versie van het Onze Vader samen. Hier kun je de poster gratis downloaden én hoor je een Fries, een Hagenees, een Twent en een Urker bidden in hun 'moederstaal'.

Deel:

Onze Vader

Toen Jezus zijn discipelen leerde bidden, sprak Hij het Onze Vader uit in het Aramees. Toen het christendom zich over de wereld verspreidde, ging het gebed mee. Inmiddels is het Onze Vader over de hele wereld in vele talen uitgesproken of gezongen. Zo ook in Nederland. Maar niet alleen in Standaardnederlands; ook in het Fries, het Zeeuws, het Limburgs, enzovoort.

Hoe was het 'gewone' Onze Vader ook alweer? Door alle dialecten zou je het bijna vergeten! Daarom nu eerst het traditionele Onze Vader:

Onze Vader die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel,
zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. 
Amen.

Onze Vader in verschillende talen en dialecten
Klik op de afbeelding om de poster (pdf) te downloaden.

Onze_Vader (.pdf)

Lees ook: Onzevader in 'Gewone Taal' roept vragen op
Lees ook: Onzevader in 'Gewone Taal' roept vragen op

Us Heit (Onze Vader in het Fries)

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Us Heit yn ’e himel,
lit Jo namme hillige wurde,
lit Jo keninkryk komme,
lit Jo wil dien wurde op ierde likegoed as yn ’e himel.

Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden sa’t wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan ’e kweade.

Want Jowes is it keninkryk
en de krêft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid. 
Amen.

Onse Vader – Zuid-Afrikaans

Onse Vader wat in die hemele is, 
laat u Naam geheilig word. 
Laat u koninkryk kom. 
Laat u wil geskied, 
soos in die hemel net so ook op die aarde. 

Gee ons vandag ons daaglikse brood, 
En vergeef ons ons skulde, 
soos ons ook ons skuldenaars vergewe. 

Lei ons nie in versoeking nie, 
maar verlos ons van die Bose. 
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, 
tot in ewigheid. 
Amen.

Oenze Vader (het Onze Vader in de Urker taal)

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Oenze Vader die in de eemel is
Dat Joen naam eiligd mag worren.
Lot Joen koninkrik koemen
In Joen wil edoon worren op d’aarde,
Net zoas in de eemel.

Gief oens elleke dag oens brood
In vergief oens oenze skulden
Net zoas wij ok angeren vergieven
Die oens wat skuldig was.

In bring oens niet in verzoeking
Mar verlos oens van et kwaod.
Want van Joe is et koninkrik,
In de kracht, in de glorie,
Tot in ieuwigeid.
Amen.

Onzen Vaoder – Zeeuws

Onzen Vaoder, die in d'n emel zeit,
Laet Je naem heileg henoemd ore,
Laet Je konienkriek komme,
Laet Je wille hedaen ore,
Op de aerde juust zôôas in d'n emel.

Heeft ons heden ons daegeleks brôôd,
Verheeft ons onze schulden,
Juust zoôan ok ons onze schuldenaers verheve è.

En brieng ons nie in verleidienge,
Mae verlos ons van d'n Duvel.

Want van Joe is 't konienkriek,
De macht en de grôôteid tot in't einde van d'n tied.
Amen.

Oons Vaar (het Twentse Onze Vader)

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Oons Vaar in ’n hemmel,
loat Dienen naam healigd worden,
loat Dien könnekriek kommen,
loat gebeuren wat Dow weels,
op eerde, net as in ’n hemmel.

’t Brood woar wiej verlet um hebt,
gef ’t oons vandage,
en rekken oons oonze scheuld nich too,
net as wiej ok niks toorekkent an de leu
dee biej oons in ’t kriet stoat.

En loat oons nich in verleiding terechtkommen,
mer verlos oons van ’t kwoad.

Want van Diej is ’t könninkriek en de macht en de majesteit, 
tot in eeuwigheid,
Amen.

Oze Vader – Limburgs

Oze vader, dae in de hemel ies, 
eure naam ies oes heilig,
laot eur riek van vrae kómme op dees waereld,
en laot oes handele volges eure wil. 

Gaef ederein zien dageliks broad
en vergaef oes oos miessjlaeg,
zoa wie veer aan andere vergaeve wat ze taege oes miesdege,
bring oes neet in verzeuking
en verlos oes van alle koad.

Want van uuch ies 't keuninkriek
en de krach en de gelökzaligheid in alle ièwigheid.
Amen.

Onze Vader in het Haags (door Bert van Leeuwen)

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uwe naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
en wat U wil dâ zal zekâh gebeure
op de aarde gelijk als in de hemelen.

Geef ons astublief elleke dag wat te knage.
Scheld ons kwijt onze schulde,
Gelijk ook wij de schulden kwijt schelde bij ons schuldenaren.

Breng ons niet in verleiding,
Maar verlos ons van ut kwaaie.
Want van u is het koninkrijk, de krach en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid.
Amen.

Unzen Vader – Achterhoeks

Unzen Vader in de hemelen, 

laot dienen name eheilegd worden,
laot dien könninkriek kommen,
laot dienen wille gebeuren, 
op de eerde zo as in den hemel. 

Gef uns noo uns dageleks brood,
en vergef uns unze scholden,
zo as ok wi-j vergeft 
wee bi-j uns in de schold staot.

En breng ons neet in verzeuking, 
maor maak uns vri-j van 't kwaod. 

Want van Di-j is het könninkriek 
en de krach en de glorie 
noo en alle dage. 
Amen.

Nog een ander dialect?

Ken je het Onze Vader in nog een ander dialect? Stuur een berichtje!

--:--